Schrif­te­lijke Vragen Toekomst Rotterdam The Hague Airport


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Onlangs is in Rotterdam een motie aangenomen over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Daarin overweegt de Rotterdamse Raad dat er geen ruimte is voor groei van RTHA. Ook in het nieuwe coalitieakkoord[1] van Zuid Holland is afgesproken de maximale geluidsruimte voor Rotterdam The Hague Airport is bereikt en nachtvluchten bovendien terug te dringen en voor alle vluchten in Zuid Holland overlast zo veel mogelijk te beperken. Natuur & Milieu rapporteerde verder onlangs dat de klimaatimpact van de Nederlandse luchtvaartsector verdubbelt de komende dertig jaar, tenzij de overheid nu ingrijpt. Innovatie in de sector, zoals elektrisch vliegen en zuinige motoren, biedt onvoldoende soelaas om de klimaatdoelen van Parijs te halen.[2]

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden de heren Barker, Partij voor de Dieren, De Vuyst, GroenLinks, Partiman, CDA, Balster, PvdA, Grinwis, CU/SGP, Wijsmuller, HSP, Çetinkaya, ID en Hojinck van Papendrecht, 50Plus, en mevrouw Arp, SP, en Van Doorn, D66, de volgende vragen:

  1. Is het college het met de Rotterdamse gemeenteraad en provincie Zuid Holland eens dat overlast van het vliegverkeer de afgelopen jaren flink is toegenomen en dat de overlast al lang niet meer beperkt is tot het gebied van direct omwonenden?

Tot en met november van 2018 zijn er 37.000 klachten ingediend over geluidshinder door vliegverkeer; liefst tweemaal zoveel als in 2017.

  1. Is het college het met indieners eens dat dit een bijzonder ongewenste ontwikkeling is? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het college het met de Rotterdamse raad en provincie Zuid Holland eens dat groei van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college verder van mening dat groei van de luchtvaart niet past bij zowel de landelijke als de Haagse CO2-doelstellingen? Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt het college de mening van de tien partijen dat een inzet op groei (van de geluidsruimte) bovendien niet meer haalbaar is, nu zowel Rotterdam als de provincie hier nu expliciet tegen zijn? Zo nee, waarom niet?

De Bestuurlijke Regiogroep Rotterdam The Hague Airport (BBR) concludeerde[3] na onderzoek dat het uitplaatsingen van maatschappelijk vliegverkeer in Zuid Holland niet mogelijk is.

  1. Is het college bekend met het onderzoek en de conclusies van de BRR?
  2. Is het college bereid om net als gemeente Rotterdam in regionale en nationale overleggen het standpunt in te nemen dat uitplaatsingen van het maatschappelijk vliegverkeer in RTHA onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college bereid om net als gemeente Rotterdam en provincie Zuid Holland in regionale en nationale overleggen het standpunt in te nemen dat uitbreiding van de geluidsruimte van RTHA onwenselijk is?
  4. Is het college bereid om net als gemeente Rotterdam bij een eventueel nieuw luchthavenbesluit ervoor te pleiten ook een krimpscenario in de benodigde MKBA op te nemen? Zo nee, waarom niet?
  5. Is het college net als gemeente Rotterdam bereid om bij het Rijk te pleiten voor striktere handhaving wanneer geluidsnormen worden overschreden?


Robert Barker
Partij voor de Dieren
Maarten De Vuyst
GroenLinks

Pieter Grinwis
CU/SGP

Kavish Partiman
CDA

Martijn Balster
PvdA

Joris Wijsmuller
HSP

Lesley Arp
SP

Tahsin Çetinkaya
ID

Frans Hojinck van Papendrecht
50Plus

Marieke van Doorn
D66

[1] https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/23882/coalitieakkoord2019-2023.pdf

[2] https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2019/04/190401-De-vlucht-naar-voren-oplegnotitie-luchtvaartonderzoeken-Natuur-Milieu.pdf

[3] https://www.cro-rotterdam.nl/uploads/actueel/info%20BRR/2018%2012%2012%20BRR%20Notitie%20aan%20Raden%20en%20Staten.pdf