Schrif­te­lijke vragen Staand­want­vissen in Sche­ve­ningen


Indiendatum: aug. 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In het Scheveningse kustgebied wordt met staand want gevist. Uit video-opnames[1] blijkt dat dit zelfs plaatsvindt op zeer korte afstand van zwemmers en surfende kinderen die zich niet altijd bewust zullen zijn van de gevaren. Daarbij wordt bij het staandwantvissen gebruik gemaakt van opstaande netten en worden veel vissen die bedreigd zijn gevangen, zoals de zeebaars. De vissen die vast komen te zitten in een staand want sterven een gewisse dood.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden de heer Barker en mevrouw Teunissen, Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1) Wat vindt het college van het gebruik van een staand want voor het vissen?

2) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het staandwantvissen een zeer dieronvriendelijk vistuig is, gezien de gewisse dood van alle vissen, maar ook van zeezoogdieren? Indien nee, waarom niet?

3) Wat vindt het college van het gebruik van staand want zo dicht bij zwemmers en surfers? Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit gevaarlijke situaties kan opleveren?

4) Is het college bekend met het feit dat al een tijd verschillende groepen voor een verbod van staanwantvissen[2] pleiten?

5) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat in het belang van de veiligheid maatregelen getroffen zouden moeten worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen wil het college treffen?

Volgens de visserijwet gelden er een aantal regels voor het vissen. Zo zijn er beschermde vissoorten, moeten sommige vissoorten verplicht teruggezet worden en zijn er minimummaten die de vissen moeten hebben.

6) Hoe wordt in de praktijk gecontroleerd of de vissers (zowel sport als beroep) zich aan deze regels houden? Graag een toelichting

7) Worden overtredingen bij vissers in Haagse wateren geregistreerd door de BOA’s? Zo nee, waarom worden deze overtredingen niet geregistreerd?

Het is mogelijk om per APV gemeentelijke regels te stellen. Zo heeft de gemeente Schagen in verband met de veiligheid van strandgebruikers op plekken langs de kust het staandwantvissen verboden (Uitwerkingsbesluit Strandbepalingen APV Schagen). Zo geldt bij het recreatiestrand (met relatief veel zwemmers) en het activiteitenstrand (met surfers en andere strand- en watersporters) een verbod.

8) Is het college bereid om maatregelen te treffen om strandgebruikers te beschermen?

9) Is het college bereid om een verbod op staandwantvissen binnen de gemeentegrenzen in te voeren? Zo nee, waarom niet?

Robert BarkerChristine Teunissen
Partij voor de DierenPartij voor de Dieren

[1] https://www.facebook.com/people/Jan-Hoedeman/100004464015909

[2] https://www.ad.nl/den-haag/angst-voor-ongeluk-door-verstrikking-in-visnetten~aa5f4ab1/

Indiendatum: aug. 2018
Antwoorddatum: 25 sep. 2018

Het raadsleden de heer Barker en mevrouw Teunissen hebben op 20 augustus 2018 een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In het Scheveningse kustgebied wordt met staand want gevist. Uit video-opnames1 blijkt dat dit zelfs plaatsvindt op zeer korte afstand van zwemmers en surfende kinderen die zich niet altijd bewust zullen zijn van de gevaren. Daarbij wordt bij het staandwantvissen gebruik gemaakt van opstaande netten en worden veel vissen die bedreigd zijn gevangen, zoals de zeebaars. De vissen die vast komen te zitten in een staand want sterven een gewisse dood.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden de heer Barker en mevrouw Teunissen, Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Wat vindt het college van het gebruik van een staand want voor het vissen?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het staandwantvissen een zeer dieronvriendelijk vistuig is, gezien de gewisse dood van alle vissen, maar ook van zeezoogdieren? Indien nee, waarom niet?

De staandwantvisserij wordt geregeld in hogere regelgeving. Het college volgt deze. Regels met betrekking tot staand wantvissen wordt, namelijk geregeld in de Uitvoeringsregeling Visserij. Zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0024539/2017-10-05. Het afwegen van toestaan van het gebruik van visvangtuigen in relatie tot dierenwelzijn is hiermee een taak en bevoegdheid van de Rijksoverheid.

3. Wat vindt het college van het gebruik van staand want zo dicht bij zwemmers en surfers? Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit gevaarlijke situaties kan opleveren?

Op dit moment heeft het college geen concrete meldingen ontvangen. Dit komt mede doordat er slechts enkele weken per jaar gevist wordt bij het havenhoofd. Ook tijdens het uitgebreide participatietraject rond het strandbeleid is het ontstaan van gevaarlijke situaties als gevolg van staandwantvissen door de participanten niet aan de orde gesteld.

4. Is het college bekend met het feit dat al een tijd verschillende groepen voor een verbod van staanwantvissen pleiten?

Ja.

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat in het belang van de veiligheid maatregelen getroffen zouden moeten worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen wil het college treffen?

Zie beantwoording vraag 3.

Volgens de visserijwet gelden er een aantal regels voor het vissen. Zo zijn er beschermde vissoorten, moeten sommige vissoorten verplicht teruggezet worden en zijn er minimummaten die de vissen moeten hebben.

6. Hoe wordt in de praktijk gecontroleerd of de vissers (zowel sport als beroep) zich aan deze regels houden? Graag een toelichting.

Controle van de beroepsvisserij is een taak van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit. Controle van sportvissers wordt vanuit de gemeente uitgevoerd door de boswachters. Aanvullend voeren ook de BOA’s van Sportvisserij Zuidwest Nederland controles uit.

7. Worden overtredingen bij vissers in Haagse wateren geregistreerd door de BOA’s? Zo nee, waarom worden deze overtredingen niet geregistreerd?

Ja.

Het is mogelijk om per APV gemeentelijke regels te stellen. Zo heeft de gemeente Schagen in verband met de veiligheid van strandgebruikers op plekken langs de kust het staandwantvissen verboden (Uitwerkingsbesluit Strandbepalingen APV Schagen). Zo geldt bij het recreatiestrand (met relatief veel zwemmers) en het activiteitenstrand (met surfers en andere strand- en watersporters) een verbod.

8. Is het college bereid om maatregelen te treffen om strandgebruikers te beschermen?

Het college is voornemens om een mediator aan te stellen die met de drie belangrijkste partijen tot afdoende kwaliteitsafspraken dient te komen rondom het gezamenlijk gebruik van de waterzone rondom het havenhoofd.

9. Is het college bereid om een verbod op staandwantvissen binnen de gemeentegrenzen in te voeren? Zo nee, waarom niet?

Nee. Zie beantwoording vraag 1.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Peter HennephofPauline Krikke