Schrif­te­lijke vragen Zeewa­ter­warm­te­cen­trale en bewo­ners­contact


Indiendatum: feb. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Al lange tijd is er sprake van moeizaam contact tussen de eigenaar van de zeewaterwarmtecentrale (Vestia), de bewoners die daar gebruik van maken en de gemeente. De informatie die wij als fracties ontvangen vanuit het college en vanuit de bewoners, komt vaak niet overeen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker, Partij voor de Dieren en René Oudshoorn, Hart voor Den Haag/Groep de Mos de volgende vragen:

1) Wat gaat er gebeuren met de zeewaterwarmtecentrale als het nieuwe WKO-systeem in gebruik wordt genomen? Blijft die staan om extra bij te genereren of wordt deze compleet verwijderd?

2) Bewoners geven aan dat er behoefte is aan mediation tussen Vestia, de bewoners en de gemeente, door een externe mediator. Is dit mogelijk? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer zou dit plaats kunnen vinden?

Wethouder Duurzaamheid en Energietransitie zou de bewoners hebben toegezegd de oude en nieuwe vergunningen van de zeewaterwarmtecentrale op te vragen en met de bewoners te delen. Dit is niet gebeurd.

3) Is het college bereid om deze vergunningen op te vragen en te delen met de bewoners?

De wethouder geeft aan het niet nodig te vinden met de bewoners in gesprek te gaan, gegeven het traject dat de bewoners hebben doorlopen met zijn voorgangster, de wethouder Duurzaamheid en Energietransitie. De bewoners geven aan dat dit traject, de gemaakte afspraken en de overdracht naar de wethouder financiën en Stadsontwikkeling rommelig en onvolledig zijn verlopen.

4) Is de wethouder Financiën en Stadsontwikkeling alsnog bereid om met de bewoners en Vestia om tafel te gaan zitten?

5) Is de wethouder bereid de raad op de hoogte te houden over de voortgang van het zeewaterwarmte-traject?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

René Oudshoorn
Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 17 mrt. 2020

Het raadslid de heren Barker en Oudshoorn heeft op 3 februari 2020 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Al lange tijd is er sprake van moeizaam contact tussen de eigenaar van de zeewaterwarmtecentrale (Vestia), de bewoners die daar gebruik van maken en de gemeente. De informatie die wij als fracties ontvangen vanuit het college en vanuit de bewoners, komt vaak niet overeen.

1. Wat gaat er gebeuren met de zeewaterwarmtecentrale als het nieuwe WKO-systeem in gebruik wordt genomen? Blijft die staan om extra bij te genereren of wordt deze compleet verwijderd?

Na realisatie van het nieuwe WKO-systeem zal de zeewaterwarmtecentrale van de huidige locatie worden verwijderd.

2. Bewoners geven aan dat er behoefte is aan mediation tussen Vestia, de bewoners en de gemeente, door een externe mediator. Is dit mogelijk? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer zou dit plaats kunnen vinden?

De gemeente heeft reeds als bemiddelaar opgetreden om bewoners en Vestia dichter bij elkaar te brengen (RIS303455).

Wethouder Duurzaamheid en Energietransitie zou de bewoners hebben toegezegd de oude en nieuwe vergunningen van de zeewaterwarmtecentrale op te vragen en met de bewoners te delen. Dit is niet gebeurd.

3. Is het college bereid om deze vergunningen op te vragen en te delen met de bewoners?

Ja, de vergunningen zijn inmiddels gedeeld.

De wethouder geeft aan het niet nodig te vinden met de bewoners in gesprek te gaan, gegeven het traject dat de bewoners hebben doorlopen met zijn voorgangster, de wethouder Duurzaamheid en Energietransitie. De bewoners geven aan dat dit traject, de gemaakte afspraken en de overdracht naar de wethouder financiën en Stadsontwikkeling rommelig en onvolledig zijn verlopen.

4. Is de wethouder Financiën en Stadsontwikkeling alsnog bereid om met de bewoners en Vestia om tafel te gaan zitten?

De wethouder zal de nieuw opgerichte stichting Duurzaam en Energiek wonen Duindorp (RAAD/2020.27) als vertegenwoordigers van de bewoners uitnodigen en beoordelen wat er verder nodig is.

5. Is de wethouder bereid de raad op de hoogte te houden over de voortgang van het zeewaterwarmte-traject?

Ja.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris a.i., de locoburgemeester,

Ilma Merx Boudewijn Revis