Bijdrage Commissie Program­ma­be­groting 2023-2026


Programma 9: Buiten­ruimte

8 december 2022

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is natuurlijk blij met een verhoging van het budget in het programma Buitenruimte. Wel vragen wij ons af hoeveel van dit budget er overblijft na het aanpakken van achterstallig onderhoud om echt verbeteringen toe te passen. Heeft de wethouder daar al een ruwe schatting van? Wat krijgt prioriteit, binnen het besteden van de incidentele middelen?

En voorzitter, over prioriteit gesproken. Mijn fractie heeft het idee dat een aantal van de zaken die we in de begroting aantreffen niet bijzonder efficiënt zijn en soms juist het beleid tegenwerken. Een drietal zaken wil ik er uit lichten:

  1. Het afschaffen van de kapvergunning voor achtertuinen. Het college zegt altijd het zo moeilijk te vinden dat ze geen invloed kunnen uitoefenen op verstening in tuinen, zoals de door ons voorgestelde tegeltaks. Maar de bomen dié er staan kunnen weldegelijk een beetje beschermd worden en dat is door deze vergunning. Tuinbomen zijn vaak gezonder dan straatbomen. Deze bomen vogelvrij verklaren helpt niet bij het behalen van 5% groei in kroonoppervlak. De Partij voor de Dieren snapt niet hoe een college met nota bene GroenLinks erin dit kan verzinnen. Mijn fractie zegt ‘behoud de vergunningsplicht en wordt juist strenger in het verlenen van kapvergunningen.’ Graag een reactie van de wethouder.

  2. Herplantplicht. Als ik een boom zou planten voor alle berichten die ik krijg over bomen die worden gekapt en niet herplant worden, zou Den Haag geen versteende stad meer zijn. Hoe kan het dat dit zo vaak mis gaat? Waarom duurt het soms jaren, of gebeurt het helemaal niet dat bomen die eigenlijk vervangen moeten worden, niet terug komen? Wie is hiervoor verantwoordelijk en waar kan men terecht met vragen of klachten, want voor bewoners is het een raadsel. De Partij voor de Dieren ziet hier echt ruimte voor verbetering.

  3. Bomen planten zonder standaard te zorgen voor een groeiplaats waar bladcompost, water en zuurstof in de bodem terecht kunnen komen, is niet duurzaam. Toch zien we dat lang niet altijd werk-met-werk gemaakt wordt als het hierop aankomt. Waarom wordt niet standaar de groeiplaats van een boom verbetert als een boom wordt herplant of een straat wordt heringericht?

Voorzitter, verder zien we dat het doel 3000m2 groen toevoegen in de beantwoording op de vragen meer een streven is dan een hard doel. Kan de wethouder dit doel SMART maken en wat gebeurt er als het geld op is voor dit doel is bereikt?

Dan de Aziatische Duizendknoop. In de meest recente voortgangsbrief uit december 2021 stelde het college dat het huidige budget alleen volstaat voor knelpunten, en dat voor het echt aanpakken van de Aziatische Duizendknoop 200.000 euro extra nodig is gedurende 10 jaar. Kan de wethouder toezeggen dat een groot deel van de middelen voor plaagbestrijding hiervoor ingezet worden? En gaat de wethouder beter rapporteren over de ontwikkeling van de omvang van het areaal, bijvoorbeeld bij de programmarekening?

Dan, voorzitter, we hebben het onlangs al uitgebreid over afval gehad, maar ook in deze begroting ziet mijn fractie echt minimale inzet voor bronvermindering. Ondanks wetgeving worden plastic zakjes nog steeds gratis uitgedeeld op markten en in buurtsupers. De heer Scheper heeft een initiatiefvoorstel geschreven hierover en het pre-advies is inmiddels DRIE jaar te laat. Dat werkt nogal de indruk dat zowel het college als D66 hier geen prioriteit aan geven. De PvdD roept de wethouder op hier heel snel mee te komen zodat dit zeer binnenkort in de commissie kan worden besproken.

Voorzitter, de gemeente geeft aan dat het doel om 40% van gescheiden afvalinzameling niet wordt gehaald. Welke consequentie verbindt zij hier dan aan? Wat de Partij voor de Dieren betreft is meer nodig gegeven de dramatische cijfers (landelijk doel was 75%). Waarom gaat het college niet in meer wijken GFT inzamelen en veel meer biocontainers inzetten? Zou bijvoorbeeld de plek van de verdwenen PMD bakken niet gebruikt kunnen worden door meteen een GFT biococon neer te zetten?

Dan nog even kort over de reclame opbrengsten. Die zijn onverwacht hoog uitgevallen. Eerder werd aangegeven dat er een groot financieel tekort zou ontstaan bij het invoeren van fossielvrije reclame. Biedt deze meevaller de mogelijkheid om toch te stoppen met fossiele reclame?