Bijdrage Jaar­rond­ex­ploi­tatie strand­pa­vil­joens


Raad

10 juni 2021

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren heeft in de commissie al duidelijk aangegeven tegen permanente kustbebouwing te zijn. Het voorstel van het college waar we vandaag over stemmen heeft de titel jaarrondexploitatie van strandpaviljoens, een mooie benaming om het woordgebruik permanente kustbebouwing niet te hoeven gebruiken.

In 2017 heeft de gemeente Den Haag notabene het kustpact getekend waarin staat dat partijen streven de openheid van de kust te bewaren en daardoor terughoudend zijn met nieuwe permanente bebouwing.

Voorzitter, de wethouder heeft in de commissie onze zorgen omtrent de natuureffecten niet weggenomen en alleen maar gevoed. Kennelijk hanteert het college een ruim begrip voor ‘grenzend aan’ Natura-2000 gebieden. De criteria zoals het college zegt in het voorstel waar geen permanente bebouwing wordt toegestaan bestaat uit loze woorden. De duinen laten zich geen duidelijke grens aanmeten, de duinvoet, het begin van een duin, wordt gevormd door de wind, dat is de kracht van de ongestoorde natuur. En terecht!

Voorzitter, daarom komt de Partij voor de Dieren met een amendement om de permanente bebouwing tegen te gaan en een uitzondering te maken voor de voorzieningen die in dienst staan van de veiligheid van de diverse watersporters.

Het besluit van het amendement luidt om:

§ in het raadsvoorstel dictumpunten I en III te schrappen, met vernummering van de overige dictumpunten.

Deze wordt mede ingediend door dhr Wijsmuller, HSP en de SP

Tot slot, door in te stemmen met dit raadsvoorstel dat pleit voor de uitbreiding van permanente kustbebouwing komt opnieuw de openheid, de natuurlijke uitstraling, de natuurwaarden, de natuurlijke ontwikkeling, de beleving en de openbare ruimte in het gedrang door hebzucht. Ons strand is niet te koop. Laat de kust met rust.