Bijdrage PUK De Venen (Den Haag Zuidwest)


1 december 2022

Voorzitter,

In de commissievergadering heeft de Partij voor de Dieren uitgebreid aangegeven waarom we in De Venen weer een verkeerde keuze maken. Er vindt aan de rand van de stad een enorme verdichting plaats; maar de broodnodige investeringen in groen en in mobiliteit ontbreken.

In de raad dienen we daarom drie voorstellen in. Allereerst over het groen. Als we de 4 NVU’s bij elkaar optellen verdwijnt in Zuidwest 9 voetbalvelden aan onverharde ruimte. Dit is dus allemaal ruimte waar nu nog water kan infiltreren en bomen kunnen staan. Op dit onderwerp moet meer gestuurd worden. Vandaar de motie:

Verzoekt het college:

  • in de structuurvisie Zuidwest een visie te presenteren op de toenemende verharding in Zuidwest en daarbij in te zetten op het beperken ervan.

Dan mobiliteit. Het is gek dat de auto wordt geweerd, maar dat geen significante investeringen in het OV plaatsvinden en er zelfs een fietspad verdwijnt. Vandaar de motie:

Roept het college op:

  • alternatieve scenario’s waarbij het fietspad niet verdwijnt in kaart te brengen en hier de raad bij de bespreking van de Structuurvisie Zuidwest over te informeren.


Tot slot, het bindend advies. De kaders hiervoor zijn er nog niet en toch wil het college voor deze bouwplannen de raad geheel buitenspel laten. Dit is onwenselijk; zeker omdat belangrijke kaders nog niet zijn bepaald en ook de milieueffecten nog niet in kaart zijn gebracht. Vandaar het amendement met de titel: Zet gemeenteraad niet buitenspel. In dit amendement wordt de zin verwijdert dat de gemeenteraad een positief bindend advies heeft afgegeven. Deze formulering is naast onwenselijk ook juridisch namelijk onmogelijk.

Interessant voor jou

Bijdrage Voorbereidingscommissie Dreven, Gaarden, Zichten

Lees verder

Bijdrage ontwikkelvisie Laakhavens (GebiedsNvU)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer