Bijdrage Struc­tuur­visie CID


Cie Ruimte

23 juni 2021

Voorzitter,

Bedankt aan de wethouder voor het nieuwe raadsvoorstel. Het document geeft een stuk beter zicht op wat we nou vaststellen en in welke context we het plaatsen. De Partij voor de Dieren heeft hier echter nog genoeg vragen over.

Allereerst een procedureel punt. Er wordt in de brief meermaals aangegeven dat de raad heeft ingestemd met gebiedsagenda’s, PUKs en NVUs. Waarom zegt het college dit? Er wordt bijvoorbeeld aangegeven dat door de door de raad vastgestelde documenten verwachtingen zijn gewekt. Maar voorzitter, dat klopt niet. Het enige document uit de lange lijst die wordt genoemd die is vastgesteld is de Agenda Ruimte voor de Stad. Erkent de wethouder dit? Erkent de wethouder dat dit het eerste moment is dat de raad iets rond het CID vaststelt? En erkent de wethouder dat door deze formuleringen het moeilijk voor de raad is te doorgronden wat zij vaststelt? Kan de wethouder specifiek bevestigen dat niet met deze gebiedsvisie impliciet ingestemd wordt met gebiedsagenda’s, PUKs en NVU’s, zoals bijvoorbeeld die over Bellevue? Mijn fractie overweegt om dit met een amendement specifiek vast te leggen omdat er anders onduidelijkheid blijft bestaan over welke kaders het college heeft bepaald.

Dan de voorzieningen. Het college zegt hier meer aandacht voor te hebben, maar hoe gaat dit echt materialiseren? We zien dat een aantal NVU’s zijn getekend en dat het daar gaat om 5000 woningen. Dit zijn genoeg woningen die twee basisscholen en 1 middelbare school rechtvaardigen. Het college zegt dat daar ruimte voor is en komt met een dashboard. Dit klinkt allemaal goed, maar begrijpt de wethouder dat mijn fractie toch wel zorgen heeft gegeven dat drie scholen niet zomaar oppoppen en nu niet zijn ingetekend? En het voorzieningenprogramma is nog in ontwikkeling. De vrees van mijn partij is nog steeds dat de ruimte en geld op is op het moment dat voorzieningen er moeten komen. Is er bijvoorbeeld al met een ontwikkelaar gesproken om dit te regelen?

Dan het kwaliteitsplan CID. Het is mooi dat het college dit doet. Ook hierbij de vraag of het op tijd komt? Want er zijn al meerdere PUKs en NVUs getekend en er komen er nog wat aan. Hoe wordt ervoor gezorgd dat de plannen nog kunnen worden bijgestuurd? Bijv. voor Laakhavens is de NVU klaar vóór het beeldkwaliteitsplan. Hoe werkt dit? En hoe heeft het beeldkwaliteitsplan invloed op het PUK Bellevue? Ook zou ik graag willen weten waarom het buitenruimteplan is gesneuveld, zoals vorige week al gevraagd? Hoe wordt gestuurd op voldoende groen?

Het college namelijk specifiek dat de groene ambitie onder druk komt te staan. En dit geldt dus voor de lage ambities van 8 m2 per woning. Het is de Partij voor de Dieren niet duidelijk hoe toch dat groen wordt geborgd. Graag een reactie.

Ook wordt gesproken over slechts een ‘streefnorm’. Wij zouden een beter perspectief willen hebben dat er groen komt en niet dat elk plot wordt volgebouwd en er geen ruimte overblijft voor een parkje. Graag een reactie. Ook hebben willen we voorkomen dat in het CID net als in Dreven parkeerdaken doorgaan als groen en parkeerdekken doorgaan als groen. Wat doet de wethouder hieraan? Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat het wenselijk is de aangenomen moties op het gebied van groen te verankeren in de structuurvisie? Wat de Partij voor de DIeren betreft komt de groenvisie nog steeds over als vooruitschuiven en hetzelfde geldt voor de stikstofaanpak.

Dan nog een vraag over circulariteit. Ik vroeg het eerder al. Er staat ‘een strategie ten aanzien van circulair bouwen ontbreekt nog, waaronder de wijze waarop materialen uit bestaande bebouwing en infrastructuur in het gebied hergebruikt kunnen worden.’ Wanneer komt deze strategie? Wordt gekeken naar de mogelijkheden van biobased bouwen?

Tot slot, mijn fractie had liever gehad dat we naast een comfortbrief ook een aangepaste structuurvisie hadden gekregen. Want het achterliggende stuk is en blijft vaag. Het is daarom de vraag hoe met een oplegger al de zorgen van de commissie kunnen worden weggenomen.

Dank u wel