Bijdrage Verkoop gemeen­telijk vastgoed


Raad

20 mei 2021

Voorzitter,

Het college heeft besloten om gemeentelijk vastgoed te gaan verkopen om de gemeentelijke reserves aan te vullen. Dit betekent echter dat de privaatrechtelijke rol van de gemeente niet langer gebruikt kan worden om publieke belangen te borgen. Hoe worden ecologische zones bijvoorbeeld beschermd, als delen ervan privéterrein worden? Denk aan het gedoe wat er ontstond rond Soeboer. Of hoe wordt het onderhoud van monumenten geborgd? Om hier zicht op te krijgen; de volgende motie die ik samen met de HSP indien:

Verzoekt het college:

  • per pand of terrein dat monumentale of ecologische waarde heeft aan te geven hoe deze waarden na verkoop geborgd kunnen worden;

  • aan de geven welke maatregelen daarvoor getroffen zullen worden (bv clausule verkoopovereenkomst).