Bijdrage Voor­stellen Verkeers­vei­ligheid


13 mei 2020

Voorzitter,

Als eerst wil de Partij voor de Dieren de wethouder maar vooral de ambtenaren bedanken voor het beantwoorden van alle technische vragen. Het is goed dat het college de veiligheid van de kwetsbaarste verkeersdeelnemers, voetgangers en fietsers, voorop stelt, dat steunt de Partij voor de Dieren van harte.

De wethouder heeft aangegeven dat nog niets concreets gemeld kan worden over welke maatregelen nodig zijn om het gevaar tussen loslopende honden en verkeer te voorkomen. Hier is onze fractie toch verbaasd over gezien het aangenomen voorstel uit 2019 dat hiertoe opriep.

Het college heeft bij de afdoening van de motie aangegeven om uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020 met een uitwerking te komen over een inventarisatie, mogelijke verbetervoorstellen en de planning voor het realiseren van mogelijke verbeteringen rond de veiligheid van hondenlosloopgebieden. We horen graag van de wethouder waar die uitwerking blijft en wanneer we die nu kunnen verwachten?

Voorzitter, ook zijn wij benieuwd hoe de wethouder gevolg gaat geven aan input van omwonenden die hebben geconcludeerd dat nog niet alle 30 km zones in de praktijk zo zijn ingericht. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van borden en drempels.. We horen graag van de wethouder wat hij aan die tekortkomingen, zoals het ontbreken van borden met 30 km/u etc., gaat doen?

Hiermee komen we ook bij een motie van de Partij voor de Dieren. Omwonenden geven aan dat het Geografische Informatiesysteem van de gemeente niet up-to-date is, maar kunnen hun melding hierover nergens kwijt.; Vandaar het volgende verzoek:

Verzoekt het college:

• het op de gemeentelijke website bij de diverse meldingen duidelijk te maken waar meldingen omtrent het GIS gedaan kunnen worden.

Dan tijdelijke verkeersmaatregelen. Nog steeds vormen tijdelijke verkeersmaatregelen een groot risico voor de verkeersveiligheid. In het uitvoeringsprogramma spreekt het college over meer aandacht voor de vastgestelde prioritering van voetgangers en fietsers bij tijdelijke verkeersmaatregelen. Maar hoe dat wordt gedaan is nog onduidelijk. Middels het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg toetst en beoordeelt de gemeente de aanvragen voor een tijdelijke verkeersmaatregel. Hier ligt dus een kans om die extra aandacht te verstevigen. Ook kan de gemeente de verkeersveiligheid en de prioritering duidelijker benoemen als doel.

Daarom de volgende motie:

Verzoekt het college:

• Het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg op te roepen geen aanvragen voor de BVC-procedure goed te keuren als niet wordt voldaan aan de vastgestelde prioritering van de tijdelijke verkeersmaatregelen 2019;

• op de gemeentelijke website ‘Maatregelen verkeersveiligheid’ te expliciteren dat voetgangers en fietsers bij tijdelijke maatregelen prioriteit hebben;

• jaarlijks te bezien over wat in praktijk beter kan ten aanzien van de tijdelijke verkeersmaatregelen en de gepubliceerde richtlijnen tijdelijke verkeersmaatregelen.