Bijdrage Program­ma­re­kening 2021


Raad

7 juli 2022

Voorzitter,

We zitten middenin meerdere crises. De klimaatcrisis, de wooncrisis en ecologische crisis. En voorzitter, eigenlijk is er te weinig gedaan om die aan te pakken.

Zo is de CO2-uitstoot van de gemeente aanzienlijk hoger dan het doel, is er geen transitievisie warmte en wordt in de gemeente zelfs meer energie gebruikt dan voorgaande jaren. Verbeteringen die plaatsvinden gaan veel te traag om de klimaatontwrichtring te beperken.

We zien dat ons voedselbeleid ook de nodige aanpassing behoeft. Zoveel problemen hangen namelijk samen met ons voedselgebruik. Echter, als gemeente zien we nog te weinig vooruitgang. Zo is het percentage biologisch voedsel al jaren onveranderd en het percentage plantaardig voedsel ligt op 13% ondanks het aangenomen initiatiefvoorstel. Vandaar de motie:

Verzoekt het college: bij de programmabegroting aan te geven hoe ze zich de komende jaren zal inzetten om het biologische en plantaardige voedselaanbod te vergroten.

Ook het percentage gescheiden afval is al jaren bedroevend. Tweederde van het afval gaat nog steeds letterlijk de lucht in waardoor waardevolle grondstoffen verdwijnen. Vandaar de motie:

Verzoekt het college: in de volgende Programmabrief Duurzaamheid aan te geven wat de gemeente aanvullend zal doen om de gemeentelijke gescheiden afvaldoelstelling te halen.

Daarnaast kunnen we beter omgaan met onze aarde, letterlijk. Want gezond bodemleven is essentieel voor stadsnatuur, biodiversiteit, dierenwelzijn, CO2 opname en . De gemeente Eindhoven werkt sinds kort al met een monitoringstool voor ecologie, met speciale aandacht voor het bodemleven. Vandaar de motie:

Verzoekt het college: bij het opzetten van het monitoringsplan te kijken naar de werkwijze van verschillende steden, waaronder gemeente Eindhoven;bodemleven mee te nemen in het monitoringsplan.

De gemeente kan dus nog een stuk extra doen voor een leefbare aarde, maar aan de andere kant heeft ze beleid dat het tegenovergestelde werkt. Zo zet ze in op het aantrekken van allerlei toeristen die met het vliegtuig komen. Een duurzame gemeente stopt daarmee. Vandaar de motie:

Verzoekt het college: luchtvervuiling, milieudruk en het klimaat mee te nemen bij keuzes omtrent het toerismebeleid.

Dan de visserij. Het kabinet is duidelijk; de vissersvloot moet kleiner. Tegelijkertijd zien we dat het college inzet op meer ruimte voor visserij. Dit is vreemd. Vandaar een onderzoeksmotie:

Verzoekt het college: te onderzoeken welk effect de stijgende brandstofkosten, de Brexit en de gevolgen van overbevissing hebben op de visserij op Scheveningen en in hoeverre het uitgangspunt dat de visserij meer ruimte krijgt om uit te breiden zich hiermee verhoudt.

Verder, voorzitter, kent u de Partij voor de Dieren als een partij die opkomt tegen het onrecht wat wij als maatschappij de dieren aandoen. Al meerdere malen heeft onze partij aandacht gevraagd voor het fokbeleid en de dieren die worden doorverkocht aan derden. Keer op keer gaf de wethouder aan dat door de gesloten verkoopovereenkomsten, die een geldigheid van 6 maanden hebben, de dieren goed terecht zouden komen. Voorzitter, onze fractie heeft nu inzichten gekregen dat, dat niet zo is. De gemeente verhandelt geitjes en lammetjes via Marktplaats en over de opgestelde eisen is ook nog eens over te onderhandelen. Zo kunnen dieren alsnog terecht komen bij de vee-industrie of de slacht. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college: alleen nog maar te fokken met dieren op de gemeentelijke stadsboerderijen indien de capaciteit op de tien gemeentelijke stadsboerderijen dat toe laten, zodat de dieren niet langer meer te hoeven worden doorverkocht.

Tot slot, komen we als Partij voor de Dieren steeds op voor kwetsbare mensen. Vorig jaar heeft de gemeente voor het eerst een winteropvang gehad. Dit moet doorgezet worden. Hier is ook geld voor; alleen moeten we dat ook echt inzetten. Doen we dat nu niet dan zijn we te laat omdat op tijd te regelen voor de winteropvang operationeel moet zijn per 1 november 2022. Vandaar een amendement met de titel ‘Continuering permanente winteropvang’.