Bijdrage Omge­vings­kwa­liteit & Erfgoed­ver­or­dening


Raad

10 november 2023

Voorzitter,

We moeten zuinig zijn op ons erfgoed, en op de kwaliteit van onze omgeving. Voor de Partij voor de Dieren is de discussie over ons kwaliteitsbeleid bij het bouwen en inrichten van onze stad nog lang niet beslecht. Wel moeten we nu al deze verordening vaststellen. We zijn ook deels blij met de nieuwe verordening, bijvoorbeeld vanwege de extra aandacht voor duurzaamheid.

Wel hechten we er waarde aan dat de adviescommissie omgevingskwaliteit een open verbinding met de raad heeft. Het verleden toont aan dat dit belangrijk is. Als de commissie daar behoefte aan heeft is zij deskundig genoeg om te kunnen beoordelen wanneer ze de raad willen informeren. Daarom het amendement ‘Expertise direct naar de raad’ dat ik indien samen met raadslid Arp van de SP en raadslid de Ridder van de VVD. Dit amendement zorgt ervoor dat de commissie de raad een brief kan schrijven, waarbij het college niet als poortwachter dient, maar als partner in overleg.

Dan, voorzitter, wat de Partij voor de Dieren betreft moet het recht op een second opinion niet exclusief aan het college zijn. Een mooiere stad bouwen we samen, ook met belangenorganisaties, volksvertegenwoordigers, ontwikkelaars, bewoners en architecten. In andere steden gebeurt het al dat meer groepen een second opinion kunnen aanvragen. Het lijkt mijn fractie goed in kaart te brengen hoe we dit ook in Den Haag vorm zouden kunnen geven. Daarom, mede namens raadslid de Ridder van de VVD, de motie Democratiseer het recht op second opinion, met het verzoek:

- opties in kaart te brengen waarbij het recht op het aanvragen van een second opinion niet alleen bij het college ligt, maar ook toegankelijk wordt voor andere belanghebbenden;

- aan te geven hoe deze procedure van aanvraag tot uitvoering van een second opinion vormgegeven kan worden, inclusief de criteria waarop deze toetst, de impact op bestaande procedures, en de wijze waarop de uitkomsten worden geïntegreerd in de besluitvorming;

- de gemeenteraad te informeren over een mogelijke, inclusief opties voor de de praktische uitwerking en de mogelijke implementatiedatum van een bredere toegang tot second opinions.