Rondvraag Padel­beleid


1 november 2023

Na eerdere discussies in de gemeenteraad heeft het college toegezegd aanvullend beleid en richtlijnen over padel uit te werken. De raad nam moties aan zoals ‘Geluidspredictieonderzoek bij de aanleg van padelbanen’ (RIS311599), 'Pas op de plaats met vergunning voor padelbanen' (RIS313382), ‘Laat de padelbanen geen kerkhof worden’ (RIS312321) en ‘Geef invulling aan de eigenaarsrol bij padel’ (RIS313380). Bij de afdoening van de laatste motie werd gesteld: ‘de resultaten van de beide onderzoeken worden verwacht in het eerste kwartaal van 2023 en teruggekoppeld aan de raad. Tot dat moment wordt geen privaatrechtelijke toestemming verleend voor aanleg van padelbanen op gemeentegrond.’ In afdoening van RIS313382 schreef het college: ‘De privaatrechtelijke mogelijkheden om voorwaarden en eisen te stellen aan padel worden door het college nader onderzocht, de resultaten worden verwacht in het eerste kwartaal van 2023.’ Het college stuurde in mei dit jaar een brief ‘Nieuwe Handreiking padel en geluid’ (RIS315524). Het onderzoek over effecten op natuur is nog niet gedeeld met de raad. Ook over privaatrechtelijke voorwaarden en eisen is nog geen uitsluitsel. Tegelijkertijd lopen er vergunningsaanvragen om padelbanen te realiseren, ook in de buurt van woningen en vlakbij natura 2000. Dit speelt bijvoorbeeld rondom het voornemen om padelbanen te realiseren bij sportpark Houtrust.

1. Klopt het dat de gemeente eigenaar is van het sportterein Houtrust?

2. Is het college bekend met de vergunningsaanvraag om hier padelbanen te realiseren?

3. Is het college bekend dat hierover een bezwaarprocedure loopt bij de Adviescommissie Bezwaarschriften?

4. Is het college bereid een overzicht te geven van (de locaties van) alle lopende bezwaarprocedures tegen mogelijk nieuwe padelbanen?

5. Kan het college bevestigen dat conform de afdoening van de motie ‘Geef invulling aan de eigenaarsrol bij padel’ (RIS313380)’ de gemeentelijk op dit moment privaatrechtelijk geen toestemming zal verlenen voor de aanleg van padelbanen bij Houtrust?

6. Wanneer verwacht het college de raad te informeren over de uitkomsten van de onderzoeken, ook over de mogelijkheid om privaatrechtelijk kaders en voorwaarden te stellen?

7. Heeft de gemeente (vanuit privaatrechtelijke rol) een inschatting gemaakt of gegeven de nieuwe handreiking en richtlijnen voor geluid, outdoor padelbanen op de locatie sportpark Houtrust realistisch zijn? Zo ja, wat is de inschatting? Zo niet, waarom niet?

8. Heeft de gemeente (vanuit privaatrechtelijke rol) een inschatting gemaakt of gegeven de effecten op de natuur en de ligging nabij natura 2000, outdoor padelbanen hier realistisch zijn? Zo ja, wat is de inschatting? Zo niet, waarom niet?