Motie Informeer de raad over natuur­ge­volgen Parnas­si­a­terrein


4 maart 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 4 maart 2021, ter bespreking van de rondvraag over het verdwijnen van groen op het Parnassiaterrein bij park Madestein.

Constaterende, dat:

  • er een PUK wordt opgesteld voor ‘Park Bloemendaal’;
  • tevens wordt beoogd een nieuw fietspad en voetpad door het bos aan te leggen;
  • beide plannen ten koste gaan van het groen en vele bomen dreigen te worden gekapt;
  • dit ten koste gaat van het leefgebied van de zwaar beschermde watervleermuis;
  • daarbij een rustig bos wordt doorsneden.

Overwegende, dat:

  • regelmatig plannen naar de raad komen waar het college al heeft ingestemd met het verdwijnen van groen;
  • wenselijk is dat op een vroeg moment kan worden bijgestuurd.

Verzoekt het college:

  • alvorens te besluiten over het PUK en een nieuwe asfaltverbinding rond het Parnassiaterrein eerst de raad over de kwalitatieve en kwantitatieve gevolgen voor de natuur te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, PVV, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, PvdA, VVD