Motie Tijd voor een Tiny Forest


30 juni 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 juni 2022 ter bespreking van de Binckhorst.

Overwegende, dat:

  • een Tiny Forest (een inheems bos ter grootte van een tennisbaan) bewezen is als één de beste manieren om biodiversiteit te stimuleren;

  • een Tiny Forest daarbij van waarde is voor natuurbeleving, waterberging, luchtkwaliteit, tegen hittestress en voor een gezonde leefomgeving;

  • er co-financieringsmogelijkheden zijn vanuit IVN en mogelijk ook door particuliere initiatieven.

Constaterende, dat:

  • het college in eerdere debatten en bij beantwoordingen van eerdere schriftelijke vragen aangegeven heeft op zoek te zijn naar geschikte locaties voor Tiny Forests;

  • er op de Binckhorst en in de Trekvlietzone locaties te vinden zijn die voldoen aan voorwaarden.

Roept het college op:

  • te onderzoeken of het mogelijk is om minimaal één Tiny Forest in te tekenen als onderdeel van de geplande buitenruimte in de Trekvlietzone.


En gaat over tot de orde van de dag.Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren


Robert Barker
Partij voor de DierenStatus

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen