Motie Leer van Invictus


10 november 2022


De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 november 2022, ter bespreking van Vervolgvragen Afsluiting Zuiderpark voor Invictus Games.

Overwegende, dat:

  • de Invictus Games 2022, inclusief opbouw en afbouw, plaatsvonden tijdens het broedseizoen;

  • documentatie over een inventarisatie van aanwezige vogelnesten ontbreekt;

  • sommige vogelnesten jaarrond beschermd zijn, en alle nesten tijdens het broedseizoen vanaf het moment van opbouw tot de jongen uitgevlogen zijn;

  • de raad en andere belanghebbenden geen inzicht hebben in of en hoe de inventarisatie van vogelnesten plaats heeft gevonden.


Constaterende, dat:

  • het blijkbaar niet standaard is dat er vlak voor aanvang van het evenementen een inventarisatie plaatsvindt;

  • er zonder duidelijke werkwijze geen tot weinig zicht is op dit beleid.


Verzoekt het college:

  • een werkwijze op te stellen om bij evenementen in of nabij groengebieden tijdens of vlak voor het broedseizoen de aanwezig nestactiviteiten te inventariseren;

  • dit op te stellen in samenwerking met de Haagse Vogelbescherming en natuurorganisaties;

  • de rapportages van de inventarisaties beschikbaar te maken zodat deze inzichtelijk zijn voor de raad en belanghebbenden.


En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren

Robin Smit

Partij voor de Dieren

Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, Forum voor Democratie