Motie Wees creatief met compen­seren groen Duin­straat en Sche­ve­ningseweg


8 september 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 08 september 2022, ter bespreking van het resultaat onderzoek betere compensatie ecologische verbindingszone.

Constaterende, dat:

  • het college aangeeft niet voldoende middelen te hebben voor het compenseren van de ecologische verbindingszone;

  • er verschillende alternatieven mogelijk zijn om het groen in de omgeving een kwaliteitsimpuls te geven.


Overwegende, dat:

  • de wethouder Buitenruimte al heeft aangegeven dat er wel mogelijkheden zijn binnen het aanpassen van maaibeleid en inzaaien van kruidenrijk of bloemrijk gras;

  • er geweldige initiatieven zijn zoals MeerBomenNu en de Struikrovers waardoor bewoners kosteloos worden voorzien van bomen en struiken inclusief advies van een ecoloog;

  • dit niet alleen goed is voor het groen en de biodiversiteit, maar ook bijdraagt aan bewonersparticipatie.


Verzoekt het college:

  • om samen met bewoners -bijvoorbeeld via het stadsdeel, Duurzaam Den Haag en de wijkverenigingen- een vergroeningsactie op zetten;

  • hierbij samen te werken met organisaties zoals MeerBomenNu en de Struikrovers, om zo de buurt gratis van kwalitatief groen te voorzien.


En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren

Fatima Faïd

Haagse StadspartijStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, Forum voor Democratie

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie/SGP