Schrif­te­lijke vragen Rust aan de kust


Indiendatum: 10 mei 2024


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Momenteel is het broedseizoen in volle gang. Doordat vele verstorende activiteiten zijn toegestaan in en rondom kwetsbare natuurgebieden wordt de druk op de natuurgebieden te groot. Op verschillende locaties in Den Haag, zoals het Westduinpark (de Berekuil), de Scheveningse Bosjes en de Duinweg zijn lasergame activiteiten toegestaan. Groepen van tot maar liefst 500 personen kunnen deelnemen aan de activiteiten. Betreding in deze omvang en frequentie leidt tot afbraak/vertreding van wat er is ontstaan aan duinvegetaties. Vanaf de zandmotor vliegen paramotoren af en aan over het Westduinpark.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

Uit eerdere schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren blijkt dat dit college van mening is dat de duinen en het strand belangrijke delen zijn van onze stad, die het verdienen om zorgvuldig mee om te gaan. De gemeente werkt daarom samen met de provincie, het Rijk en het Hoogheemraadschap om ons kustgebied op orde te houden voor nu en de lange termijn.

 1. Is het college het met de indieners eens dat het toestaan van grootschalige activiteiten, zoals lasergamen en gemotoriseerd paragliding, zeer verstorend is voor de al kwetsbare natuur en niet verenigbaar is met het doel om zorgvuldig om te gaan met de duinen en het strand?

 2. Tijdens het debat over de Programmabegroting 2024 heeft de Partij voor de Dieren gevraagd naar de vergunningverstrekking in de Natura-2000 gebieden vanuit de Provinciale Staten. Kan het college via deze weg alsnog de vergunningen die zijn verstrekt voor activiteiten in Haagse natuurgebieden delen met de raad?

 3. Kan het college toelichten waarom dit type activiteiten in de natuur niet vergunningplichtig is?

 4. Kan het college toelichten hoe, bij het toestaan van deze activiteiten, rekening wordt gehouden met kwetsbare natuur en met het broedseizoen?

 5. Is het college het met de indieners eens dat Combat Zone (lasergamen) toestaan in de Scheveningse Bosjes in strijd met het nieuwe beheerplan, waarin het deelgebied specifiek staat aangemerkt als rustgebied?

 6. Waarom worden grootschalige groepsactiviteiten in Natura-2000 gebied via het gemeentelijke marketing platform The Hague & Partners gepromoot?


In de schriftelijke vragen over schade aan duinen (RIS316275) vroeg de Partij voor de Dieren vorig jaar al naar paramotoren in en rondom het Westduinpark.

 1. Is het college bekend met het bezwaar van Stichting Duinbehoud over het toestaan van paramotoren?

 2. Vindt het college het wenselijk dat paramotoren (gemotoriseerd paragliden) worden toegestaan om en nabij stiltegebieden en beschermde natuurgebieden, los van waar het bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming ligt?

 3. De verantwoordelijkheid voor het toestaan van paramotoren boven het Westduinpark legt het college bij de provincie. Welke acties heeft het college genomen om deze activiteiten te voorkomen? Kan het college in gesprek gaan met de provincie over deze activiteiten?

 4. In de beantwoording van de schriftelijke vragen, ‘Natuur niet de klos bij topsport’ (RIS318025 ) wordt aangegeven dat in de richtlijnen voor piloten is vastgelegd dat er niet boven Natura2000 gebieden wordt gevlogen. Kan het college toelichten waarom het wel is toegestaan om met paramotoren boven het Westduinpark te vliegen, welke richtlijnen zijn hiervoor?

 5. Kan het college uiteenzetten wat voor regels en protocollen er momenteel gelden voor alle vormen van vliegende objecten (drones, gemotoriseerde voertuigen etc) boven natuurgebieden? Hoe en door wie wordt hier op gehandhaafd?

 6. De provincie is bezig met het opstellen van (nieuw) beleid voor het vliegen met drones boven Natura 2000-gebieden. Het college heeft de provincie verzocht om in deze beoordeling ook het gebruik van paramotors mee te nemen. Kan er een stand van zaken worden gedeeld over deze beoordeling vanuit de provincie?

 7. In de Hollandse Duinen wordt ingezet op zonering en het beschermen van kwetsbare natuur. Op welke manier wordt hierbij rekening gehouden met activiteiten in de lucht?


Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren