Bijdrage Kadernota Openbare Ruimte


15 december 2022

Voorzitter,

Fijn dat ik mijn technische vragen los kan sturen, want ik heb veel vragen over dieren, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Ze komen uw kant op, wethouder.

Voorzitter, in alle eerlijkheid is het mij nog altijd niet heel duidelijk wat er nou verandert als dit stuk wordt aangenomen. Kan de wethouder mij dat vertellen? De zogenaamde doelen zijn zo ongelofelijk vaag, dat van kaders toch niet echt te spreken valt. Het hoofdpunt lijkt te zijn dat er keuzes gemaakt moeten worden in schaarse openbare ruimte, maar hoe die keuzes dan afgewogen worden, is niet heel duidelijk.

Ook als ik dit stuk leg naast de Kamerbrief over rol Water en Bodem bij ruimtelijke ordening die vorig jaar is opgesteld door de minister van IenW, valt op dat deze kadernota eigenlijk alweer verouderd is. Dit is natuurlijk niet het eerste stuk dat deze wethouder erft van zijn voorganger en mijn fractie zou willen vragen of deze nieuwe wethouder misschien met een meer up-to-date versie zou kunnen komen die meer in lijn is met de landelijke en waarin de nieuwe afspraken uit het coalitieakkoord worden meegenomen. Is de wethouder hiertoe bereid?

Voorzitter, mijn fractie mist ook aandacht voor natuur in dit stuk. We zien eigenlijk alleen ‘functioneel groen’ terug, voor recreatie bijvoorbeeld. In het collegebesluit lezen we dat bij afwegingen van schaarste in de openbare ruimte voorrang wordt gegeven aan ontmoeten, wandelen en fietsen. Geen natuur. Klimaatadaptatie wordt genoemd, maar nergens in het stuk staat wat dat betekent. Waarom is er geen ruimte voor groen en natuur?

Wel wordt veel gedreigd met dubbelgebruik, maar in de praktijk komt dat er meestal op neer dat natuur plaatsmaakt voor recreatie-groen, niet dat er bijvoorbeeld leefstraten worden toegevoegd. Klopt dit? En is op zijn minst de groene hoofdstructuur hier tegen beschermd? Waarom komt groen - natuur - er zo bekaaid vanaf in dit stuk?

Tot slot, in het document Staat van de Buitenruimte lezen we dat op basis van de ambitie uit de kadernota Openbare Ruimte met het beschikbare budget momenteel iets meer dan 75% van het beheer kan worden uitgevoerd, dat betekent een structureel tekort van € 6 mln. Binnen het openbaar groen ligt er een werkvoorraad van ca € 18 mln. Kan de wethouder vertellen wanneer hij verwacht dat die enorme achterstand is weggewerkt en hoe realistisch het is dat het nieuwe budget voldoende is om een verbetering van het groen door te voeren?

Voorzitter, zoals ik al zei, zit ik vol vragen over dieren, biodiversiteit, klimaatadaptatie en meer, maar die zal ik opsturen zodat de wethouder die goed kan beantwoorden. Mijn fractie hoopt vooral dat de wethouder zelf ook vindt dat dit stuk eigenlijk nog opgefrist moet worden voor behandeling.