Bijdrage Leiding door het midden


Raad

4 maart 2021


Voorzitter,

Het mag bekend zijn dat we de Leiding door het Midden een slecht plan vinden, maar de Partij voor de Dieren had niet verwacht dat het zo’n groot effect zou hebben op het groen. De Provincie doet gewoon niks aan de zorgen van de raad en gaat honderden bomen kappen. Geen boom minder dan voor de aangenomen raadsmoties. En het college wil hier aan meewerken. De Partij voor de Dieren denkt hier samen met de HSP anders over, vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college: geen vergunning af te geven voor de kap van bomen voor de aanleg van de Leiding door het Midden indien er niet substantieel minder bomen worden gekapt.

In de reactie van het college blijkt dat andere belangen de boventoon lijken te voeren. Vooral rond de Ecologische verbindingszone. Vandaar de motie die ik mede namens de HSP indien:

Verzoekt het college: aan te dringen op een ander tracé bij de Moerweg en de Middachtenweg, bijvoorbeeld onder de bestaande hoofdwegen in plaats van onder de parallelweg, zodat minder bomen hoeven worden gekapt voor de aanleg van de Leiding door het Midden.

Tot slot de gevolgen voor de ecologie. Die worden niet gecompenseerd. Een ecologische zone wordt aangetast en kan niet meer worden hersteld en toch vindt er geen compensatie plaats. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

  • de kwalitatieve en kwantitatieve gevolgen voor de ecologische zone en hoofdboomstructuur te compenseren;

  • hierbij te onderzoeken of in elk geval de hiervoor genoemde maatregelen kunnen worden getroffen.