Bijdrage Nota van uitgangs­punten Dreven – Gaarden – Zichten


Raad

15 juli 2021


Voorzitter,

Is Dreven, Gaarden en Zichten volgens het college onderdeel van Den Haag? Als we de stukken lezen lijkt het van niet. Want alle stappen die het college de afgelopen jaren heeft gezet om het beleid te verbeteren, bijvoorbeeld in het CID, worden hier uit het raam gegooid.

Een veerkrachtige wijk wordt in een frame geplakt dat er van alles mis is. En de oplossing is niet de problemen aanpakken en naar inwoners luisteren, maar de wijken rücksichtslos van de kaart af vegen. En de gemeentelijke kaders worden gemakshalve bij het grofvuil gezet.

Voorzitter, het gevolg is dat mensen op 12 hoog achter komen te wonen, met te weinig zicht op voorzieningen, zonder goed OV, en met weinig groen. In Benoordenhout of het Zeeheldenkwartier zou dit niet kunnen, maar het college ziet Zuidwest vooral als wingewest voor Heijmans. Dan maken de woonagenda, een beschermd stadsgezicht en de referentienormen niets meer uit.

Voorzitter, zoals in de Commissie genoemd zien we een enorme verstening. 50.000 vierkante meter onverharde ruimte verdwijnt. Dit terwijl bij het CID is besloten dat deze ruimte bij verdichting juist niet zou verdwijnen. Ook werd in de Agenda Ruimte voor de Stad besloten dat verdichting in samenhang met vergroening zou plaatsvinden.

Verder zegt het college in zijn brief over de referentienormen dat de Haagse referentienorm voor openbaar groen ‘zuiver en alleen voor openbaar groen’ is. Maar bij Zuidwest worden afgesloten parkeergaragedaken opeens gezien als openbaar groen. Waarom is Zuidwest anders dan de rest van Den Haag? Aan al die groene ruimte hebben veel dieren ook niets. Zo wordt dus een groot deel van de leefomgeving vernietigd en vervangen door beton.

Ook rond de voorzieningen is nog veel onduidelijk. Vandaar de motie die ik met de HSP, SP en VVD indien:

Verzoekt het college:

  • in het projectdocument en/of een aangepaste NVU op te nemen:
    • hoeveel voorzieningen worden gerealiseerd en hoe deze zich verhouden tot de referentienormen en waaruit blijkt welke voorzieningen wanneer en waar gerealiseerd worden en hoe deze worden gefinancierd (zoals ook voor het CID is vastgelegd);

    • dat het aantal vierkante meters onverharde (groene) ruimte in het gebied minimaal gelijk blijft en bij de toepassing van de kwantitatieve norm voor de openbare ruimte af te sluiten parkeerdekken van private partijen (zoals corporaties) niet als openbaar groen mee te tellen (zoals ook voor het CID is vastgelegd).


Dan nog een motie over de ecologische zone. Deze zou duurzaam in stand moeten blijven. Maar toch verdwijnt hij in Zichten. Dit moeten we niet willen. Vandaar de motie:

Verzoekt het college:

  • als uitgangspunt bij de planvorming te hanteren dat de ecologische zone niet verdwijnt.

Tot slot, sluit de Partij voor de Dieren zich aan bij veel van de goede moties van de SP en HSP. Laten we zorgen dat bij Den Haag Zuidwest we dezelfde uitgangspunten en werkwijze hanteren als het CID.