Bijdrage Visie West­broekpark en de Sche­ve­ningse bosjes en de Water­partij


Raad

15 juli 2021

Voorzitter, Vanavond gaat het over groen, over biodiversiteit, over de leefomgeving en flora en fauna in het Westbroekpark en de Scheveningse bosjes en de Waterpartij. De Partij voor de Dieren mist in de voorliggende plannen de voorrang voor verbetering van dit alles in dit gebied.

Madurodam krijgt carte blanche om eeuwenoude duinwallen af te graven en duinbossen te kappen, kortom een drastisch verlies aan ecologische waarde. Het groen wordt gecompenseerd, was het argument vanuit het college om dit goed te praten, alsof je eeuwenoude duinwallen kan compenseren. Inmiddels weten we ook wat de compensatie voorstelt, of eigenlijk gezegd wat de compensatie vooral niet voorstelt. Want het te vergroenen gebied was al groen. Het is dan ook onacceptabel dat in dit uitvoeringsplan een derde van het budget, 1,2 miljoen, wordt gebruikt voor de vergroening van de Ver Huellweg als compensatie voor de uitbreiding van Madurodam. Daarom ondersteunen wij het voorstel van de HSP hierop.

Er liggen niet vaak kansen voor om meer vergroening in onze stad te creëren. Maar Voorzitter, vlak voordat we de zomer in gaan kunnen we als gemeenteraad eruit gaan met een groene knal. Want we zouden meer groen kunnen realiseren bij de Duinweg. Vandaar dat we de volgende motie indienen:

Verzoekt het college;

  • te onderzoeken of de Duinweg en de Hogeweg (in het verlengde van de Dwarsweg) kunnen worden omgevormd tot fietspaden;

  • de raad over de resultaten te informeren.


Dan de verpretparking van dit stuk groen. Samen met mijn collega de Vuijst heeft mijn partij vragen gesteld naar aanleiding van toegenomen verstorende activiteiten tijdens het broedseizoen. Zoals klimmen, bootverhuur en lasergames. Ook lezen we dat veel bankjes zijn vernield tijdens de coronacrisis. Tijdens verwees de wethouder naar de beantwoorde schriftelijke vragen. Maar de aanpak van het college is niet toereikend om groengebieden en de daar wonende dieren te beschermen. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college

  • bezoekers tijdens het broedseizoen middels bebording bij de ingangen van groengebieden te attenderen op broedende vogels;

  • meer prioriteit te geven aan veiligheid, toezicht en handhaving in groengebieden, door onder andere een vaste boswachter aan te wijzen voor de Scheveningse Bosjes, Westbroekpark en de Waterpartij.