Bijdrage Program­ma­re­kening 2022


Commissies

21 juni 2023

Inhoudsopgave

Openbare orde en Veiligheid

Voorzitter,

De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid voor onze inwoners van de stad. Daaronder vallen ook vele miljoenen dieren. Voorzitter dat de veiligheid van dieren in het geding is wordt onderstreept door de vele gebeurtenissen waarbij dieren zijn mishandeld en in een aantal gevallen zelfs zijn bezweken door de mishandeling.

- Vissen dood gestampt bij een visplaats;

- Een pony in een weide geschopt;

- De vleugels van meerdere duiven geknipt, zodat ze niet meer kunnen vliegen;

- Meeuwen jongen hard handig van het dak gegooid;

- Huismussen vast op lijmplanken;

- Meerdere honden geslagen en geschopt;

- een kat van buren gevangen en buiten Den Haag losgelaten;

- meerdere vogels beschoten met pijlen;

- en onlangs nog een kat die is mishandeld, gesneden en is vermoord.

Voorzitter, helaas kunnen wij nog wel even doorgaan. De Partij voor de Dieren vraagt vaker aandacht voor een betere aanpak tegen dierenmishandeling. Immers snel ingrijpen bij deze vormen van geweld voorkomt andere geweldsdelicten blijkt uit steeds meer onderzoek wereldwijd. Een voorbeeld wij hebben na een casus gebeld met wijkagent die ons doorverwees naar het politiebureau, deze verwees ons door naar 144 en 144 verwees ons door naar de LID en die verwees ons weer naar 144 en na ruim 2,5 uur gebeld te hebben nog steeds niet geholpen. Voorzitter ik ben benieuwd hoe de burgemeester hiernaar kijkt en welke verbeteringen hij voor zich ziet die we als gemeente dan in ieder geval kunnen nemen bij gevallen van dierenmishandeling en de bestrijding van dat dierenleed?

Ook wordt momenteel gewerkt aan de evaluatie jaarwisseling en het nieuwe beleidskader. Kan worden aangegeven of dierenorganisaties actief worden benaderd om mee hun ervaringen te delen over de vuurwerkvrije zones? Uit onze technische vragen bleek dat namelijk niet duidelijk. Ook is de Partij voor de Dieren benieuwd hoe de uitvoering van onze motie over een gedeeltelijke vuurwerkvrije stad terugkomt in dat kader.

Dan demonstraties. Op onze technische wordt aangeven dat er geen cijfers bekend zijn over niet aangemelde demonstraties. Is dat nergens bekend bij de politie en is het ook niet mogelijk om alleen grotere demonstraties bij te houden die niet zijn aangemeld maar wel worden gefaciliteerd?

Sekwerkers.
Onze fractie krijgt meerdere signalen over de omgang en afhandeling van aangiftes/meldingen naar politie vanuit de sekswerkers. Veel sekswerkers als zij anoniem melding maken, krijgen vroeg of laat te horen dat deze melding toch niet anoniem is gehouden en via via toch hun naam wordt gekoppeld aan meldingen. Hoe kijkt de burgemeester hiertegen? Wat voor verbetering gaan we hierin beloven?

Dan over de werkwijze aanpak niet vergunde erotische-massagesalons. Er wordt geschetst dat als een signaal concreet genoeg is er direct een controle plaatsvindt door een mystery guest. Die vervolgens bekijkt of seksuele diensten worden aangeboden. Graag wil ik hierbij wel een side note plaatsen dat veel sekswerkers die uitstappen aan de slag gaan bij massagesalons. Graag een reflectie van burgemeester over deze werkwijze waarbij uitlokking de boventoon voert? Welke organisaties zijn betrokken bij de wenselijkheid en beoordeling en uitvoering van deze werkwijze?

College en Bestuur

Voorzitter,

We zijn een stad die zegt de fiets en het OV te stimuleren. Dan is het gek dat het college de auto heel vaak gebruikt. Zet het college zich in om dit te beperken? Kunnen hier harde afspraken over worden gemaakt? Wat mijn fractie vreemd vind is dat wordt aangegeven dat de auto wordt gebruikt omdat de ‘auto de mogelijkheid biedt representatief op de plaats van bestemming te komen’. Vindt het college dat de fiets niet representatief is? Zou het college dan niet juist voorloper moeten zijn om de norm om te keren? 40% van de ritten is minder dan 6 km. Dat moet toch met de fiets of OV kunnen?

Dan de dienstreizen. Ook zien we hier weinig terug van het goede voorbeeld. De Partij voor de Dieren heeft in 2020 een initiatiefvoorstel aangenomen gekregen om in principe de trein te nemen. De raad heeft ingestemd met dat:

 • niet voor reizen onder 8 uur wordt gevlogen;

 • er een motivering komt voor de dienstreis, waarbij wordt meegenomen waarom de gekozen oplossing beter bijdraagt aan het doel dan alternatieven

 • het afgelegde aantal kilometers, en de daarmee gepaard gaande uitstoot van CO2-equivalenten per reis wordt gerapporteerd.

Waarom zien we dit niet terug in het register of in deze brieven? Voor het college wordt verder wel het afgelegde aantal kilometers gerapporteerd, maar dit geldt niet voor de ambtenaren.

Verder zegt het college dat nu altijd naar München en Londen met de trein wordt gereisd (vraag 411). Echter, in het dienstreizenregister van 2022 wordt meermaals door ambtenaren naar deze bestemmingen gevlogen. Wat gaat het college hieraan doen? Belooft het beterschap?

Dan de keuze om te gaan vliegen. We merken dat in deze voorbeelden niet wordt overwogen om gewoon niet te gaan of bijvoorbeeld 1 wethouder in plaats van 2 te sturen naar de VS. Waarom?

Tot slot een vraag over de wet open overheid. Kan de burgemeester ingaan op hoe de implementatie gaat? Ons beeld is dat over het algemeen de termijnen niet worden gehaald. Hoe kijkt de burgemeester daartegenaan?

Vastgoed

Voorzitter,

We maken ons zorgen om de trage vooruitgang op het gebied van het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. We hebben veel F en G labels in bezit en er is een onderbesteding van 13,8 miljoen op de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Wanneer zien we dat tempo wordt versneld? Tegelijkertijd lezen we dat alle middelen al zijn gealloceerd. Wat betekent dit voor de niet aan te pakken panden?

Specifiek werd bij de begrotingsbehandeling toegezegd door de wethouder dat deze een routekaart per pand zou maken over wat er moet gebeuren qua verduurzaming. Deze lijst zou in het eerste kwartaal 2023 komen. Wanneer wordt de raad alsnog geïnformeerd?

Toegezegd is bij de begrotingsbehandeling verder dat voor het voorjaar de stand van zaken van het verkoop van het vastgoed naar de raad gestuurd zal worden. Waarom is dit ook vooruitgeschoven? Kan de wethouder niet al meer informatie geven?

Stadsontwikkeling en Wonen

Voorzitter,

Als we door de jaarrekening en technische vragen kijken is een conclusie snel getrokken. Uitstel is eerder regel dan uitzondering. Ruimtelijke plannen worden doorgeschoven en hetzelfde geldt voor toezeggingen.

Een van de redenen lijkt te zijn de onderbezetting van het ambtelijke apparaat. Graag een reflectie hierop. Aangegeven wordt dat er minder personele inzet nodig was vanwege minder gebouwde woningen en dat leidde ertoe dat er geld overbleef. Eigenlijk is dat vrij zorgelijk, want veel zaken zijn niet direct gekoppeld aan woningen, bijvoorbeeld de plannen rond de voorzieningen die steeds worden uitgesteld en hetzelfde geldt voor beeldkwaliteitsdocumenten en plannen voor de openbare ruimte. Graag een reactie van de wethouder. Moet de capaciteit niet worden uitgebreid?

Voorzitter, mijn fractie maakt zich er zorgen over dat het college steeds achter de feiten aanloopt. Terwijl bouwplannen worden geaccordeerd geldt dat niet voor de voorzieningen, het groen of de beeldkwaliteit. We worden daarbij steeds geconfronteerd met nieuwe documenten en dan nog vertraagde documenten. Bijvoorbeeld eerst zou er een buitenruimteplan CID komen, toen werd het een groenbrief, maar ondertussen lijkt er alleen nog een voorzieningenonderzoek te komen en deze is weer uitgesteld. Komt er dan echt zicht op de inrichting van de buitenruimte? Mijn fractie zou daarbij graag willen horen hoe het zich verhoudt tot de evaluatie referentienormen maatschappelijke voorzieningen?

Verder werden we geconfronteerd met een ontwikkelvisie die er nu voor het CID aankomt. Kan de wethouder dit uitleggen? Mijn fractie ziet door de bomen het bos niet meer qua nieuwe documenten terwijl de eerder toegezegde documenten naar de achtergrond verdwijnen.

Dan een aantal korte vragen per project:

 • Kan worden aangegeven hoe het staat met de Grotiusoverkluising en met de tunnel aan de Zwolsestraat?

 • We stelden de technische vraag ‘Wordt overwogen om bij Haga Sportlaan een permanente winteropvang te realiseren in de nieuwbouw?’ Hierop kwam het antwoord dat iedere potentiële locatie serieus wordt bekeken op haalbaarheid en geschiktheid. Dat was een vrij onbevredigend antwoord. Kan aangegeven worden waarom niet bij deze locatie ruimte voor de permanente opvang kan worden gemaakt?

 • Kan worden aangegeven waar de vertraging rond de Duinpaviljoens ligt? Waarom hebben we al zo lang niks erover gehoord?

 • Dan de sporendriehoek. Eerst wilde het college hier een sekswerkdriehoek van maken. Nu dit gelukkig van de baan is vraagt mijn fractie zich af wat met die ruimte zal worden gedaan. Graag een reactie.

 • Dan de Vlietzone. Het college zegt in de beantwoording in te zetten op economie en daarover niet tot overeenstemming met de provincie te komen. Het zegt dat het de open gebieden langs de Vliet niet geheel wil behouden (m.b.t. de drie- en vijfpolderslagen). Waar komt dit standpunt opeens vandaan? Dit is niet eerder geuit.

 • Dan de Haven. Heeft de wethouder zicht wat de gevolgen zijn van de landelijke en Europese regels op de visserij op Scheveningen? Is hij het eens dat groei daardoor onwaarschijnlijk is? Waarom krijgt UFA überhaupt financiële steun en wordt de herontwikkeling dan vrij van dierenleed, klimaatneutraal en vrij van stikstofuitstoot?

 • Waarom is PUK Parnassia Monsterseweg-Bloemendaal vertraagd, dit zou Q1 2023 komen? Is hier ontwikkeling mogelijk gegeven dat het naast Natura 2000 ligt? En komt het echt voor de zomer?

 • Wanneer wordt het Ecolint Erasmusveld aangelegd?

 • Wat is nu de status van de zogenaamde kwaliteitsimpuls landschapspark Madestein? Heeft het college een definitief ontwerp in overweging, kan deze al met de raad gedeeld worden?

 • Dan een specifieke vraag over de Kern Gezond. Kan worden ingegaan op waarom voor straatstenen een zeer strenge norm van gelijk uiterlijk geldt en waarom dit niet kan worden losgelaten bij onoverzichtelijke verkeerssituaties?


Verder nog een paar vragen over de uitlopende projecten in het algemeen. Wanneer komt het Twynstra&Gudde rapport hierover naar de raad toe? En wanneer de leidraad kostenbeheersing (Q2 in feb 2023 toegezegd)

Dan de woningbouw. Het aantal woningen wat wordt gebouwd is veel lager dan het college zich tot doel stelt. Maar daarbinnen wordt de sociale norm ruim niet gehaald. Jaar op jaar neemt het aantal sociale woningen procentueel af en is de 30% al jaren uit zicht. Wat gaat het college doen om hier verandering in te brengen? Specifiek nog een vraag over de parkeernorm voor sociale woningen; is onderzocht hoe parkeerplaatsen bij sociale woningen worden gebruikt?

Verder willen we aandacht vragen voor de vraag van de ChristenUnie over het realiseren van woningen voor zorgdoelgroepen. Gevraagd werd of het tekort zou worden ingelopen en het antwoord van het college is dat ze voortdurend in gesprek zijn. Is niet meer wenselijk om dit probleem aan te pakken?

Dan de stikstof. Wanneer volgt de beloofde rapportage van voor de zomer met een update? En komt het toegezegde stuk over duurzaam bouwen ook nog voor de zomer?

Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening & Overhead

Voorzitter,

Ik kan me aansluiten bij de vragen van de CU over betere dienstverlening. Het gaat helaas niet goed met de dienstverlening van de gemeente Den Haag. Bewoners moeten lang wachten, worden niet of slecht geholpen, en krijgen zelden een terugkoppeling van meldingen. De menselijke maat en het persoonlijk contact zijn wegbezuinigd. Dit vergroot het wantrouwen naar de gemeente, en zelfs naar de politiek. “Want als ze niet eens wat kunnen doen aan die stoeptegel, wat kunnen ze dan wel?”

Voorzitter, ik wil de wethouder nog eens op het hart drukken om haast te maken met een beter meldingensysteem, de track-and-trace, zoals we hem inmiddels hebben gedoopt. Als mensen zien dat hun melding in behandeling is, en bij welke afdeling, en de verwachte wachttijd, is het al minder vervelend om te moeten wachten op antwoord.

Wat betreft inkoop, moet mijn fractie ieder jaar vragen wat er binnen de gemeentelijke organisatie gebeurt op het gebied van meer vegetarisch, plantaardig, biologisch en fairtrade. Dan krijgen we weer wat losse percentages, die overigens niet lijken te kloppen omdat ze niet op 100% uitkomen. Zou de wethouder in de aankomende voedselstrategie duidelijke doelen en tussendoelen kunnen opnemen wat betreft de inkoop?

Dan nog wat losse vragen:

 • Waarom wordt de indicator ‘wachttijd in seconden’ geschrapt?

 • We lezen dat het delen van te veel informatie aan organisaties waar de gemeente mee samenwerkt of het opzoeken van gegevens over een inwoner door een ambtenaar die deze gegevens niet voor het werk nodig had, oorzaken van datalekken zijn. Om wat voor informatie gaat dit? hoe kan het dat een ambtenaar bij gegevens kan die niet nodig zijn voor hun werk?

 • Wat betreft de wijkagenda’s, hoe wordt hierover gecommuniceerd naar bewoners? Zijn de verwachtingen die worden gewekt wel realistisch?

Economie

Voorzitter,


Hoewel we in de jaarrekening lezen dat ons doel ‘brede economische bloei in een stad zonder grenzen’ is, is dit nog niet echt terug te zien in de uitwerking. In de volgende regel staat eigenlijk al dat met ‘bloei’ gewoon economische groei wordt bedoeld. Voorzitter, alleen de woorden aanpassen, maar niet de betekenis of de uitwerking, heeft niets te maken met economische bloei, of brede welvaart. Dat is geen rekening houden met de grenzen van de groei. Deze wethouder zegt vaak dat we met duurzaamheid bij haar collega-wethouder moeten zijn, en dat is jammer, want een echt duurzame economie is beter voor iedereen, maar we zien het niet terug in deze jaarrekening. Graag een reactie.

Voorzitter, circulaire economie komt niet eens voor in deze jaarrekening, waarom wordt hier nog steeds niet op gestuurd? Waarom zorgen we niet voor meer repair café’s en zorgen we voor meer bekendheid daarvan, vooral bij jongeren en mensen met een ooievaarspas?

Ook is mijn fractie benieuwd naar de verduurzaming van festivals, is de duurzaamheidskring nog actief en zijn er nieuwe organisaties aangesloten? Zo nee, hoe worden die andere organisaties gestimuleerd te verduurzamen? Ook kreeg mijn fractie veel klachten na het concert van Muse op het Malieveld van mensen door de hele stad. Worden de geluidsnormen uit het locatiebeleid ook geëvalueerd?

En dezelfde vragen heb ik over congressen. Hoe gaat het met de verduurzaming en wat voor eisen stelt deze gemeente daaraan? Zeker internationale congressen zijn per definitie erg onduurzaam vanwege het aantal vliegbewegingen. Moeten deze bijvoorbeeld gecompenseerd worden?

Voorzitter, mijn fractie zou graag een overzicht van de wethouder willen van de bijdrage die The Hague Economic Board het afgelopen jaar heeft geleverd aan de stad. Welke meerwaarde hebben deze adviezen bovenop de kennis en kunde van onze ambtenaren en naast de tak Economisch Vestigingsklimaat van MRDH? Hoe veel geld hebben die adviezen ons gekost?

Dan de energiebesparingplicht. In 2020 werd de motie van de Partij voor de Dieren aangenomen om hier op te handhaven. Sindsdien is het toezicht van de ODH versterkt, maar het aantal fte is heel laag, zeker gezien toezicht wordt gehouden op de gehele regio. Is de wethouder het hiermee eens? Gaat de wethouder doorpakken? Ook gegeven dat maar 65% van de bedrijven heeft gerapporteerd? Wat wordt gedaan om de overige 35% te laten rapporteren?

Voorzitter, dit geldt ook zeker voor de kantoren. De eigenaren weten al jaren dat ze moeten verduurzamen, maar lijken het te vertikken. Een meerderheid voldoet niet aan de dit jaar geldende verplichting van label C. Dat is toch bizar? Graag een reflectie van de wethouder hierop; dit ook gegeven de kantorenstrategie, die verduurzaming als uitgangspunt had. Het college zegt dat nog niet actief informatie uitgevraagd is en niet handhavend is opgetreden dit jaar. Waarom niet? Al jaren informeert het college kantooreigenaren toch over deze wettelijke eis? Wanneer wordt wel actie ondernomen door handhaving? Toch niet pas in 2025?

Ook zou mijn fractie veel meer actie willen zien bij het verduurzamen en vergroenen van bedrijventerreinen, waar veel winst te behalen valt. Kan de gemeente hier niet pro-actiever mee aan de slag?

Sluit me aan bij bij de HSP bij de vragen over de Beatrijsstraat.

Financiën

Voorzitter,

Ten eerste wil ik graag de merkwaardigheid van de hondenbelasting onder de aandacht brengen. Is het niet vreemd dat we willekeurig honden belasten en niet bijvoorbeeld kanaries? Als het belastinggebied voor gemeenten verruimd wordt, gaat het college dan wel de hondenbelasting afschaffen?

Daarnaast, erfpacht. Het is opvallend dat er zoveel hogere apparaatskosten waren, terwijl het toch zo fout is gegaan met de voorbereiding op 2023. Ik vraag me af hoe de wethouder dit verklaart. En belangrijker nog, kunnen we nu echt een herziening verwachten van de regels die al in 1986 zijn opgesteld? De manier waarop de rente voor het canonpercentage bepaald wordt lijkt vrij willekeurig en zorgt nu voor heftige schokken. Het lijkt erop dat het tijd is om dit dossier grondig aan te pakken en ervoor te zorgen dat zulke fouten in de toekomst worden voorkomen. Graag een reactie van de wethouder.

Tot slot wil ik de aandacht vestigen op inwoners met geldproblemen. Het is van groot belang dat zij een buffer kunnen opbouwen om onvoorziene kosten, zoals een hoge energierekening of een kapotte wasmachine, op te kunnen vangen. Juist ook om geldproblemen te voorkomen. Daarom pleiten wij ervoor dat we kijken naar de vermogensnorm bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Gemeenten hebben sinds vorig jaar de mogelijkheid om deze norm te verhogen, maar Den Haag heeft dit nog niet gedaan. Graag horen wij van de wethouder waarom dit nog niet is gebeurd en wat de redenen hiervoor zijn.

Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Voorzitter,

We zitten in een klimaatcrisis. We worden nu al geconfronteerd met hitterecords, droogte en overstromingen. Helaas zien we echter dat ook dit jaar de klimaatdoelen weer niet worden gehaald. De CO2-uitstoot in Den Haag is toegenomen. Ook andere doelen worden niet gehaald zoals het aantal transitieklare woningen of het percentage gescheiden afval. Is de wethouder het eens dat veel meer moet gebeuren en dat deze uitkomst zwaar teleurstellend zijn?

We zien dat veel kleine maatregelen worden getroffen, maar niet duidelijk is hoe effectief deze zijn. Kan dit niet anders? Kunnen we niet meer grip hebben op de energietransitie? Dat is de reden dat we samen met D66 een initiatiefvoorstel hebben ingediend. Onze oproep is om doelen te stellen en na afloop van het jaar bij te sturen. Kan de wethouder uitleggen waarom er bijvoorbeeld geen doel is gesteld rond het energieneutraal worden of van het gas afgaan, want dit is toch echt een verdere stap dan transitieklaar?

Dan de groene daken. We maken ons zorgen over de nieuwe insteek van de wethouder. Terwijl elk jaar het budget niet opkomt heeft de wethouder het gebied aanzienlijk beperkt. Van de 229 subsidies vorig jaar kwamen maar 31 subsidies in het gebied wat de wethouder heeft aangewezen. Is het risico niet heel groot dat er gewoon veel minder groene daken worden aangelegd (nu maar 1% van Den Haag)? Wanneer stuurt de wethouder bij?


Verder staccato een aantal vragen:

 • Over het VVE-fonds. Worden de voorwaarden bijgesteld gegeven dat jaar op jaar zeer weinig wordt uitgegeven en nog 5 miljoen in de pot zit?

 • Waarom duurt het zo lang om het concernbreed energiebeleid te hernieuwen die al in 2020 is afgelopen? Wanneer wordt eindelijk onze motie uit 2020 hierover afgedaan?

 • Over de laadpalen. Dit gaat goed. Is het verder niet een optie om een pilot te doen met kabelmatten; dit geeft mensen meer mogelijkheden om hun auto op te laden?

 • Over LISE: hoe komt het dat nog geen lening is verstrekt? En hoe wordt het dan geëvalueerd?

 • Wanneer komt verder de plastic nota?

Dan warmte. Veel discussies moeten nog in het najaar gevoerd worden. Hier kijken we naar uit. Wel nog een vraag over het CID: moet het warmteplan niet in de versnelling gegeven je anders te laat bent en woningen er al staan? Verder zien we dat nu maar in 1 zwembad aquathermie wordt gebruikt. Kunnen we dit niet versnellen?

Ook rond het gescheiden afvalinzameling verwachten we bijsturing. Gaat deze wethouder hier snel mee aan de slag? Specifiek een vraag over de PMD containers. Wanneer ontvangen we het al lang beloofde communicatieplan en een overzicht van welke containers mogen blijven?

Tot slot, de luchtkwaliteit en stikstof. Hier is ook meer actie nodig. Wanneer zien we die actie van het college? Rond walstroom specifiek een aantal vragen. Waarom is geen goed zicht op hoe het staat met de walstroom? We zien dat 64 van de 287 schepen van walstroom gebruikmaken, maar wat is nodig om dat aantal te verhogen? Kan het college verder ingaan op de stand van zaken rond het aan de natuur teruggeven van de eerder genoemde 5 gebieden; is hier enige vooruitgang?

Buitenruimte


Voorzitter,

Omwille van de tijd, geen betoog over het belang van het vergroenen van de stad, maar wel een aantal vragen aan de wethouder.

 • Naar aanleiding van een aangenomen motie van de heer Wijsmuller heeft het college onderzocht hoe het areaal van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur kan worden uitgebreid door het versmallen en vergroenen van wegen. Helaas zien we dat deze mogelijkheden niet pro-actief worden opgepakt. Gezien de doelen van dit college, zou de wethouder hier niet op willen doorpakken en als doel stellen om de Stedelijke Groene Hoofdstructuur ook daadwerkelijk actief uit te breiden?

 • In het overzicht van ecologische knelpunten, zien we 17 locaties die in de periode tot 2025 worden opgelost. Hoeveel hiervan zijn er al opgelost en zijn er genoeg middelen om deze periode alle knelpunten aan te pakken?

 • Op pagina 151 van de jaarrekening zien we dat 0,3 mln is besteed aan het versterken van regionaal groen. Waarom is een groot deel hiervan niet daadwerkelijk aan groen besteed, maar aan muurschilderingen van groen, projectorganisaties en agrarische subsidies?

 • Waarom is het meten van het kroonoppervlak doorgeschoven naar 2025? Hoe worden dan doelen behaald en gemeten?

 • We lezen dat er veel kapvergunningen zijn goedgekeurd en veel zonder herplantplicht. Waarom is de herplantplicht niet consequent?

 • En over de herplantplicht. We lezen dat er 63 bomen zijn gekapt, en daarom € 28.207,92 in het bomenfonds is gestort. Daarvan kunnen met de kosten van ca € 2.600 per boom maar 10 bomen worden teruggeplant. Waarom wordt het bedrag voor de storting in het bomenfonds niet verhoogd om hieraan tegemoet te komen?

 • Ook zien we door de hele stad jonge bomen afsterven vanwege droogte. Waarom wordt in droge periodes niet vaker water gegeven? Aanplant zonder regelmatig bewateren kost op den duur veel meer. Nu circa € 2.600 per boom. Die investering moet je wel beschermen.

 • Zou er een watervoorziening kunnen worden aangelegd in park de verademing, zodat de mensen die daar de tiny forest verzorgen de beplanting in leven kunnen houden?

Dierenwelzijn

Voorzitter,

Het Jacobahof

Ik sluit me aan bij de inbreng van de SP. Kan de wethouder ingaan op de inspraak en wat we als gemeente nog op korte termijn, voor zaterdag, gaan regelen? Gaan we toezicht faciliteren? Wat is de reden dat nog voordat onze vragen zijn beantwoord toch de dieren zijn weggehaald?

Voorzitter, dat de veiligheid van dieren in het geding is wordt onderstreept door de vele gebeurtenissen waarbij dieren zijn mishandeld en zelfs zijn bezweken door de mishandeling. Hoe kijkt de wethouder hierop terug en wat voor verbeteringen ziet de wethouder voor zich met betrekking tot de inzet van BOA’s op het gebied van signalering en handhaven op het gebied van dierenmishandeling?

Andere omliggende gemeentes dragen financieel ook bij aan het vervoer EN de verzorging van de gewonde in het wild levende dieren. Helaas Den Haag niet. Onze gemeente geeft slechts 1170 euro aan het ophalen van de bijna 4400 dode dieren, dat komt neer op 0,26 per dier. Voorzitter, zelfs de dode dieren zijn voor dit college niets waard. De kosten liggen veel hoger dan de bijdrage van de gemeente. Denk aan de aanschaf van een kadaverton, energiekosten voor de vriezer, administratie lasten en de schoonmaakkosten bedragen vele malen hoger. We horen graag van de wethouder waarop het bedrag nu is gebaseerd en wat de wethouder weerhoudt om deze bijdrage niet te verhogen?

Dan de bestrijding van dieren. In antwoorden op onze technische vragen wordt aangegeven dat er geen sprake is van bijvangst. Helaas, was dat sprookje maar waar. Voorzitter, bij ons zijn vele signalen binnengekomen van dieren die vast zijn komen te zitten in klemmen of vergiftigd. Wat voor maatregelen gaat het college nemen tegen bijvangst?

De bestrijding c.q. vermoorden van dieren is niet effectief. Zolang we nog complete lopende buffetten in de stad faciliteren, blijven de dieren ervan eten en genieten. Nu Parijs en Amersfoort de stap nemen om in de stad in harmonie te leven met deze dieren, vraag ik me af hoe we dat in onze stad gaan implementeren?

Voorzitter, de geïnventariseerde lijst met gevaarlijke hondenlosloopgebieden komt uit eind 2020. Toen werd aangegeven dat er geen geld was voor verbetervoorstellen. Uiteindelijk is eind 2021 50.000 euro geoormerkt voor het verbeteren van een losloopgebied in Loosduinen. Nu er een financiële meevaller is, kan de wethouder toelichten waarom daar niet een deel voor wordt aangewend om deze geïnventariseerde gevaarlijke punten op te lossen?

Minima

Wat heeft deze wethouder gedaan om in overleg met dierenartsen om te kijken wat ze voor minima met huisdieren en dierenartskosten kunnen doen, door gezamenlijk een fonds te starten?

Mobiliteit

Voorzitter,

De afgelopen tijd is er in verkeersveiligheid debatten veel gepleit voor meer duidelijkheid en veiligheid in het centrum. De raad vraagt dan om belijning, of fietspaden of fietsstraten en de wethouder antwoordt dan dat dat niet kan omdat de raad dat zelf zo heeft vastgelegd in de Kern Gezond. Nu heb ik me maar eens in verdiept, en dit is een nota uit 1988, toen er nog auto’s door de Grote Marktstraat reden. Nu het veel drukker is geworden in het centrum, is het inmiddels duidelijk dat de zogenaamde Hofkwaliteit inrichting, gebaseerd op CROW, misschien niet altijd even handig is. Mijn fractie zal dan ook een motie indienen om deze normen los te laten op plekken die vanwege een gebrek aan belijning en donkerrode fietspaden nu te onoverzichtelijk en vaak zelfs onveilig zijn. Ik ben benieuwd naar een reactie van de wethouder.


Dan, nog een aantal losse vragen:

 • Hoe kijkt het college naar het invoeren van een autovrije dag?

 • Wat is de reden dat de pilot biobased verkeersborden niet wordt verlengd? Aan welke norm wordt niet voldaan?

 • Wat is de stand van zaken van de herinrichting Lorentzplein/van Musschenbroekstraat? Dit zou eigenlijk voor de zomer beginnen, maar bewoners zijn nog niet benaderd voor participatie.

 • Tot slot, mijn fractie heeft signalen ontvangen dat voor een aantal mensen de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om fietsnietjes aan te vragen te hoog zijn. Zo kan dit alleen als je in een portiek woont, en dan alleen voor de stoep voor jouw eigen portiek. Dit terwijl je soms wil vragen of er meer nietjes bij kunnen op de hoek van de straat, of als je niet in een portiekwoning woont, of als je merkt dat alle bomen in de straat worden gebruikt als fietsparkeerplek. Is de wethouder bereid om deze voorwaarden te versoepelen, zodat iedereen een aanvraag kan doen voor meer fietsnietjes in hun straat?

Cultuur en Bibliotheek

 • er wordt een culturele broedplaats voor popmuziek gerealiseerd aan de Schedeldoekshaven. Wanneer horen we hier meer over en waarom staat dit niet in het MJB? Is hier naast ruimte voor repetitieruimtes ook ruimte voor opnamestudio's en een klein podium?

 • Blijven de voordelen die op cultuur zijn behaald wel beschikbaar voor cultuur?

Werk en Inkomen

Voorzitter,

Ik start met de vermogensnorm voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. In de commissie bestuur heeft mijn collega meneer van den bos hier een vraag over gesteld aan de wethouder financiën. De wethouder financiën verwees naar de wethouder geldzorgen. Dus vandaar stelt de PvdD dezelfde vraag aan deze wethouder. Want wat de PvdD betreft is het van groot belang dat inwoners een buffer kunnen opbouwen om onvoorziene kosten, zoals een hoge energierekening , op te kunnen vangen. Juist ook om geldproblemen te voorkomen. Gemeenten hebben sinds vorig jaar de mogelijkheid om deze norm te verhogen, maar Den Haag heeft dit nog niet gedaan. Graag horen wij ook van de wethouder geldzorgen waarom dit nog niet is gebeurd en wat de redenen hiervoor zijn.

Dan Minima met huisdieren. Wij sluiten ons aan bij de vragen van de SP over de motie en daarnaast uit de afdoening van de motie wordt wederom verwezen naar de lijst die op de huisdierinformatiepunten website staat. Dit is een lijst met allerlei organisaties die mensen in de minima helpen, vooral voedselbanken en een aantal landelijke fondsen met een klein budget. Uit de afdoening van de motie blijkt dat het college samen met dierenartsen en dierenorganisaties deze lijst heeft opgesteld. Kan het college aangeven of ook de mogelijkheid is besproken om gezamenlijk met dierenartsen en de gemeente een gemeentelijk noodfonds voor acute medische noodgevallen te kunnen bekostigen?

Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid

Voorzitter,

Queer, dakloos en daarmee driedubbel kwetsbaar concludeerde Movisie in 2020 dat al na grondig onderzoek. Sinds deze tijd vraagt onze fractie al voor een kleinschalige opvang voor queer daklozen mensen. Dat leverde meerdere toezeggingen op. De laatste was dat voor de verkiezingen we gezamenlijk met de wethouder het lintje van de opvang zouden doorknippen. Helaas, mooie belofte, maar nog steeds niks. Tot op de dag van vandaag is er geen veilige opvang, zijn er verschillende gesprekken met het veld gevoerd en stapelen de queer jongeren die hun verhaal bij ons doen op.


De laatste weken in het werkveld op bezoek geweest en zelfs de organisaties die hier eerst nog geen oordeel over hadden luiden de noodklok. En onlangs zelfs de ambtenaren van het daklozenloket die zich zorgen maakte over de veiligheid van de queer jongeren die zich bij hen melden. En wederom blijkt uit onze technische vragen weer uitstel; dat het terug komt in het actieplan dakloosheid. Maar eer dat gerealiseerd zijn we weer een tijd verder.


Wat is acceptabel voor deze wethouder qua onveiligheid voor queer daklozen mensen en het vermijden van opvang doordat ze zich daar niet veilig voelen?
Dan verder over emancipatie. Er zijn verschillende doelen en ambities gesteld die we niet hebben gehaald. Uit onze technische vragen wordt ook veel niet helder, terwijl het toch simpele vragen waren wat hebben we gedaan en bereikt en wat heeft het gekost. Wij hopen dat de wethouder dit alsnog inzichtelijk wil maken. En moeten we uit de uitkomsten niet concluderen dat we als gemeente meer druk moeten zetten en meer ons best moeten doen om die Transvaalse Clinic hier te openen, meer GSA’s en Roze lopers te realiseren. Kortom spijkers met koppen slaan. Anders hebben we straks meer incidenten ala het Huygenspark van afgelopen week.

Sekswerkplekken voor mannen en trans personen.

Er wordt aangegeven dat meer inzicht is verkregen in de behoeften van mannelijke en transsekswerkers. Wanneer wordt nu werk gemaakt van het realiseren van sekswerkplekken voor mannen ? En meer plekken voor transsekswerkers?

Dan de klankbordgroep sekswerkers, die wordt momenteel opgericht. Doel is dat zij worden meegenomen bij het vormen en uitvoeren van het beleid. WAnneer is deze klankbordgroep gevormd en wanneer wordt het nieuwe beleid vormgegeven en besproken in de raad?


Sport

Voorzitter,


Omwille van de tijd houd ik het bij het stellen van een aantal vragen:

Ik start met zwembaden.

 1. We zijn benieuwd naar de indeling van bepaalde activiteiten in de zwembaden . Zoals het banen zwemmen waar soms maar een uur voor staat gereserveerd. Het lijkt alsof er tijden zijn waarop het zwembad dan niet wordt gebruikt. Ook de communicatie over waar je in welk bad kan zwemmen is erg onoverzichtelijk. Dit draagt wat de pvdd niet bij aan de toegankelijkheid van het zwemmen. Ik zie bijvoorbeeld in zwembaden in Adam de mogelijkheid bijvoorbeeld de gehele ochtend banen ze zwemmen, dus van 8 tot twee bijvoorbeeld. Ziet de wethouder kansen deze tijden te verruimen en de communicatie hierover op de website toegankelijker te maken?

 2. Hoe zorgen we voor voldoende sportactiviteiten voor inwoners die gebruik moeten maken van een ooievaarspas in Ypenburg- Leidschenveen?

Onderwijs

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren heeft een aantal vragen op onderwijs. Ik hou het vandaag alleen bij kansengelijkheid.

De Partij voor de Dieren benadruk weer dat in onze samenleving onderscheid gemaakt wordt op basis van opleidingsniveau. Mijn partij vindt het daarom zeer teleurstellend te lezen dat het gelijkstellen van de buitenschoolse activiteiten en regelingen voor MBO studenten een meerjarig stapsgewijs traject wordt. Het erkennen dat MBO studenten van net zulke waarde zijn als HBO of WO studenten moet toch ook wel gewoon samen gaan met actie. Biedt alle studenten simpelweg dezelfde mogelijkheden, al sluit er 1 MBO student aan, het gaat om de maatschappelijke overtuiging en stigma’s doorbreken!

Graag een reactie van de wethouder waarom hij ervoor kiest hier een meerjarig traject van te maken?

Interessant voor jou

Bijdrage Bellevue

Lees verder

Bijdrage Initiatiefvoorstel Bouwen aan je eigen wijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer