Bijdrage Pros­ti­tu­tienota Den Haag 2020-2022


Raad

25 november 2020

Voorzitter,

Zo’n 1.000 tot 1.300 sekswerkers zijn actief in Den Haag. Het is daarom goed dat we als gemeente nu eindelijk een beleid hebben dat zich specifiek op het sekswerk richt en niet meer is verweven met mensenhandel. Hiermee is het stigma op sekswerk verkleint. Maar we zijn er nog niet. De Partij voor de Dieren blijft bepleiten om het stigma op sekswerk volledig te doorbreken.

In de commissie heeft de wethouder toegezegd het beleid jaarlijks te evalueren en daar kijken we naar uit. Ook hoe we daarin kunnen verbeteren dat we niet over maar MET sekswerkers praten om zo het beleid te verbeteren. Maar ook andere professionals zoals exploitanten, zorgverleners en handhavers kunnen helpen om het beleid te verbeteren. Zo geven exploitanten zelf aan dat ze meer willen praten met hulpverleners en de gemeente om de sector te verbeteren. Het zou daarom goed zijn om soms bij het Haags prostitutieplatform de professionals zoals de exploitanten uit te nodigen, maar ook om meer sekswerkers uit te nodigen om deel te nemen. Vandaar de volgende motie;

Verzoekt het college:

  • meer sekswerkers uit te nodigen deel te nemen aan het prostitutieplatform;
  • een paar keer per jaar ook andere professionals zoals de politie en exploitanten uit te nodigen om input te leveren aan het overleg.

Ook zegt het beleid meer in te zetten op het bereiken van mannelijke en transgender sekswerkers. De nota geeft aan dat deze sekswerkers nog niet goed in beeld zijn. De mannelijke en transgender sekswerkers hebben te maken met een dubbel stigma. 1. Betaalde seks en 2. seks met een man of transgender. Deze sekswerkers zijn door een tekort aan werkplekken vaak actief in de verborgen onvergunde sector. Daarom heeft mijn fractie een motie die pleit voor meer onderzoek naar de behoeften van deze sekswerkers.

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken wat de mannelijke en transgender sekswerkers nodig hebben om hun werk in de vergunde sector veilig uit te kunnen oefenen;
  • bij dat onderzoek ook de mogelijkheden te bezien om meer werkplekken voor mannelijke en transgender sekswerkers te realiseren,

Voorzitter, last but not least. De financiële regeling met terugwerkende kracht voor sekswerkers. Hoewel de wethouder de motie niet uit wilde voeren, ondanks de steun in de rug door de onlangs aangenomen motie in de Tweede Kamer. Wilde de wethouder wel met alle sekswerkers in gesprek om te zoeken naar maatwerkoplossingen. Maar door het stigma van sekswerk, is de drempel voor veel sekswerkers te groot. Daardoor is het wellicht een mooi gebaar van de wethouder alleen is het voor de sekswerkers een te grote stap. Terwijl ze steun met terugwerkende kracht hard nodig hebben. Daarom dienen we de volgende motie in;

Verzoekt het college:

  • Om in gesprek te gaan met hulpverlenende organisaties om zo tot een maatwerkoplossing te komen waar de aangenomen motie ‘Steun alle Haagse Sekswerkers’ toe opriep;
  • De gemeenteraad hier uiterlijk 11 december 2020 over te informeren.