Bijdrage PUK Anna van Hanno­ver­straat 4 (SoZa)


16 december 2021

Voorzitter,

Het was beter geweest als we een plan hadden kunnen bespreken waar niet de portemonnee van de ontwikkelaar leidend is, maar de gemeentelijke kaders. Waar het niet gaat om business cases, maar om culturele waarden. En waar het niet gaat om nieuwe winstgevende hotels, maar betaalbare woningen.

Voorzitter, in deze fase moeten we dus zelf gaan bijsturen. De Partij voor de Dieren steunt daarom veel van de ingediende amendementen, bijvoorbeeld over sociale woningbouw en renovatie. Daarnaast vinden we, als we nieuwbouw gaan plegen verlaging van de bouwhoogte verstandig.

Zelf komen we met 2 amendementen. Allereerst een amendement samen met de VVD, HSP en D66 om de gemeentelijke normen en structuurvisie te verankeren in dit plan. Laten we vasthouden aan onze groene uitgangspunten. De titel van het amendement is Bouw voldoende voorzieningen en volg de groennormen. Hierin wordt dus geëist dat bij het bestemmingsplan concreet wordt aangegeven welke voorzieningen wanneer en waar gerealiseerd worden en hoe deze voorzieningen gefinancierd worden. Daarnaast legt de raad vast dat niet zal worden afgeweken van de eisen zoals die zijn gesteld in de hoogbouwnota en Bouwbesluit. Bovendien moet de situatie qua windhinder en waterberging in de nieuwe situatie niet verslechteren.

Ten tweede een amendement met de titel Hergebruik materialen en bouw biobased. Als we zo’n groot gebouw echt gaan slopen kunnen we veel waardevolle grondstoffen hergebruiken. Dit geeft de projectontwikkelaar te willen doen, maar dit is nog vrijblijvend. Ook rond biobased bouwen zijn de voornemens vrijblijvend. Vandaar een amendement om bij het vaststellen van het bestemmingsplan concreet juridisch bindende eisen op het gebied van het hergebruik van de bestaande materialen, biobased bouwen uit te werken.

Tot slot, vinden we het gek dat overal de 30%-norm sneuvelt, maar het eigenlijk nooit wordt gecompenseerd en dat wat kleinere ontwikkelingen worden uitgezonderd. Vandaar de motie die ik met de SP en HSP indien:

Spreekt uit, dat:

  • de 30%-norm ook moet gelden voor projecten van 40 woningen en meer.


Verzoekt het college:

  • zorg te dragen dat het beleid overeenkomstig wordt aangepast en uitgevoerd.


Dank u wel