Bijdrage Tram 16


Raad

15 juli 2021

Voorzitter,

Bij deze willen we de wethouder en de ambtenaren nogmaals danken voor de uitgebreide informatie en antwoorden naar aanleiding van de commissievergadering.

De Partij voor de Dieren is voor fijnmazig Openbaar Vervoer en voor een groene leefomgeving. De plannen voor tram 16 zorgen voor verbetering; verbetering fietsveiligheid, verbetering voor de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en extra vergroening op een aantal plekken. Maar ook zorgen deze plannen voor het sneuvelen van een aantal haltes en groen. Daarom heeft de Partij voor de Dieren een aantal voorstellen om de plannen te verbeteren en steunen we ook een aantal voorstellen die dat doen.


In de commissie vroeg onze fractie al naar 23 bomen die worden teruggeplant in de groene zone langs de Erasmusweg. Goed ter verbetering van de ecologische waarde, maar het betekent wel dat op andere plekken waar de bomen worden gekapt meer verharding optreedt. Kan de wethouder nog een toezegging doen om te kijken op welke manier toch nog extra groen hier kan worden gerealiseerd door bijvoorbeeld struiken en hagen te plaatsen?

Tram 16 Waldeck Pyrmontkade - Torenstraat

Zoals we ook van de diverse insprekers hebben gehoord zien zij graag meer groen in de stad en willen dan ook zoveel mogelijk bomen behouden.

Het college maakt wat de Partij voor de Dieren betreft geen goede keuze voor de Vondelstraat. . In plannen wordt de Vondelstraat/Bilderdijkstraat/Torenstraat gepositioneerd als doorgaande autoroute. Het ACOR heeft geadviseerd dat dit niet past binnen de vastgestelde nota Kiezen voor verkeersveiligheid en de structuurvisie CID. Het verlagen van snelheid stimuleert zowel de verkeersveiligheid als de mobiliteitstransitie. Daarom we komen met een onderzoeksmotie voor 30 km/u op de Vondelstraat, helemaal in lijn met het ACOR advies. Vandaar de volgende motie met het verzoek:

  • Te onderzoeken op welke manier de route Vondelstraat/Bilderdijkstraat/Torenstraat kan worden vormgegeven conform de uitgangspunten van de ACOR: “30 km/u, gemengd verkeer, primaat bij voetganger en fietser en ruim aandacht voor verblijven”;

  • De raad over de resultaten te informeren

Mede namens de HSP ingediend.

De fietsnietjes komen in de Vondelstraat in het verlengde van de groenstrook en gaan daar dus ten koste van. Ook baart het ons zorgen of er voldoende ruimte overblijft op de trottoirs die worden versmald als de fietsnietjes even intens worden gebruikt als nu.

Ook is dit niet in lijn met het uitgangspunt “groen, tenzij” in de Wegwijzer Den Haag Klimaatbestendig.

Vandaar de volgende motie. Verzoekt het college:

  • In het definitief ontwerp de groenstroken te sparen en de fietsnietjes in te plannen in het verlengde van de parkeervakken.


Ook ligt er een voorstel om de kastanjes bij de Waldeck Pyrmontkade te behouden. Dat steunen wij van harte. Maar de bomen hebben wel onderhoud en verzorging nodig vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

  • Om de kastanjebomen aan de Koningin Emmakade/Waldeck Pyrmontkade beter te verzorgen door de groeiplaatsverbetering toe te passen;

  • De drie kastanjebomen die kastanjebloedingsziekte hebben te behandelen met de voorhanden zijnde behandelmethoden.

Mede ingediend namens de HSP en PvdA

Tot zover voorzitter.