Bijdrage Omge­vingsplan Binck­horst


Raad

29 november 2018

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren heeft bedenking bij dit Raadsvoorstel.

En voorzitter, wij zijn niet de enige. Experts, belanghebbenden en veel andere raadsleden hebben een ongemakkelijk gevoel bij dit project. Met het omgevingsplan worden hele ruime kaders gehanteerd waarvan ook nog eens kan worden afgeweken. En de beleidsregels die de ontwikkelingen wat meer moeten vormgeven kunnen op elk moment wijzigen en het omgevingsplan zelf ook. Zo weten burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties onvoldoende waar ze aan toe zijn. Dit is de achtergrond voor het volgende amendement wat ervoor zal zorgen dat de Raad meer controle heeft over wijzigingen van het omgevingsplan.

Voorzitter, met dit omgevingsplan verdwijnt namelijk de democratische controle en dit schuift naar het wheelen en dealen achter de schermen. Een projectontwikkelaar met goede gemeentelijke contacten is koning in een land met blinde raadsleden. En daar is de democratie, de burger en andere bedrijven de dupe van.

Voorzitter, het is goed dat de wethouder in elk geval zal gaan werken met gebiedspaspoorten, zodat de Raad voorafgaand aan een ontwikkeling mee kan denken en sturing kan geven aan nieuwe projecten. Kan de wethouder bevestigen dat de gebiedspaspoorten altijd voorafgaand worden gedeeld met de Raad en een groene en duurzame paragraaf hebben? Waarom staat dit nu niet in het Raadsvoorstel?

Verder is het van belang dat voldoende ruimte is voor experimenten en dat leegstaande panden worden benut. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

  • in de uitwerking van het omgevingsplan voldoende ruimte en tijd beschikbaar te stellen voor experimenten;
  • gemeentelijk vastgoedbezit (gebouwen, gronden en openbare ruimte) actief voor tijdelijk gebruik in te zetten, waarbij lokale initiatieven die invulling geven aan de circulaire, inclusieve en innovatieve ambities voorrang verdienen;

Voorzitter, het risico is dat er in de Binckhorst kleine groene postzegeltjes ontstaan en er geen sprake zal zijn van een aaneengesloten groenstructuur. Hoe kunnen we hier meer op sturen? In het omgevingsplan zelf staat bijvoorbeeld niet verankerd dat het waterfrontpark aaneengesloten zal zijn.

Daarnaast is het van belang dat er een plek komt voor honden, zodat ook zij kunnen profiteren van de groene ambities van de Binckhorst. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

  • zich in te zetten voor de realisatie van een omheind hondenspeelveld in de Binckhorst.

Voorzitter, we zijn blij dat de wethouder de passages over ecologie heeft aangepast in één van de planregels. Echter, de ecologische waarde is niet aangepast bij de hoofdstukken water en groen, terwijl het daar juist hard nodig is. Wellicht is dat een foutje, maar het is essentieel om ook op deze ecologisch waardevolle plekken de biodiversiteit te borgen. Vandaar het volgende amendement.

Voorzitter, we zijn verder blij dat natuurinclusief bouwen in de beleidsregels naar aanleiding van onze motie is overgenomen. Hier moet echter nog wel wat meer gebeuren. Zo moet nog een puntensysteem worden ontwikkeld. Wanneer komt deze? Maar nu we die nog niet hebben is van belang dat op een andere manier hierop wordt gestuurd. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

  • De elementen uit het puntensysteem natuurinclusief bouwen, en totdat dat gereed is de Checklist Groen Bouwen, te verwerken in de beleidsregel ecologie.

Verder voorzitter, er wordt in de plannen steeds verwezen naar gemeentelijke GPR-scores. Die stammen uit 2012 en zijn nodig aan vervanging toe; gegeven onze duurzame ambities. In de nota Haagse Hoogbouw hebben we al een kleine stap gezet, maar meer is nodig; vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

  • te rapporteren wat de ruimte is om gegeven het bouwbesluit de gemeentelijke GPR-scores te herzien;
  • indien juridisch mogelijk de gehanteerde GPR-scores te verhogen.

Voorzitter, in de beleidsregel CO2 staat verder het ambitieniveau om CO2-neutraal te zijn in 2050. En verderop in de beleidsregels staat een 2040 klimaatneutrale ambitie. Waarom is dit? En is de wethouder bereid dit aan te passen? Ik ga ervanuit dat dit geen punt zal zijn met een coalitieakkoord die 2030 stelt, maar dat moeten we dan overal uitstralen.

Dank