Terugblik op de raad


9 November 2023

10 november 2023

Het was een bewogen raadsvergadering. Er stonden veel onderwerpen op de agenda, maar de meesten zijn niet behandeld. De reden is dat tijdens het bespreken van een collegevoorstel over ontwerpbestemmingsplan ‘Kop Assumburgweg’ bleek dat de raad onvolledig was geïnformeerd. Er is deels een verkeerd beeld geschetst, waardoor er niet de mogelijkheid geweest is om in de commissievergadering het debat te voeren met alle relevante informatie. Dit leidde tot stevige discussies, veel schorsingen en uiteindelijk een besloten vergadering om geheime stukken te bespreken. Uiteindelijk is afgesproken om het debat niet verder te voeren, maar om een nieuwe commissievergadering in te plannen om met alle juiste informatie alsnog een debat te kunnen voeren.

Dit hele proces was erg tijdrovend, waardoor andere onderwerpen worden doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering. De volgende onderwerpen zijn wel behandeld:

MRDH
Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag verkeert financieel in zwaar weer. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de sociale veiligheid in ons OV en over de grote bedragen die worden weggehaald uit potjes voor toekomstige investeringen en voor tramremises. Samen met D66 dienden we daarom een tweetal moties in om garantie te vragen voor deze twee belangrijke onderwerpen. Beide moties werden aangenomen.

Voorontwerp herinrichting Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal
De straten parallel aan de Grote Marktstaat worden opnieuw ingericht. Doel is om de binnenstad aantrekkelijker te maken voor fietsers en voetgangers. Ook moeten deze straten een aantrekkelijk alternatief worden voor fietsen door de Grote Marktstraat. Wat de Partij voor de Dieren betreft kan dat alleen als de straten ook echt autoluw worden gemaakt en ook de kruispunten waar de straten op aansluiten worden verbeterd. Ook is het niet de bedoeling dat fietsers verboden worden om via de Grote Marktstraat te fietsen. Onze voorstellen werden beide aangenomen.

Omgevingskwaliteit
De Adviescommissie Omgevingskwaliteit is belangrijk voor het bewaken van de kwaliteit van bouwprojecten in Den Haag. Ons voorstel zorgt ervoor dat de commissie in Den Haag direct advies mag geven aan de gemeenteraad, als ze dat nodig vinden. Dit werd unaniem aangenomen. Ons voorstel om scenario's uit te werken zodat andere groepen (inwoners, architecten, ontwikkelaars) een second opinion kunnen aanvragen over de adviezen, haalde het net niet.