Vervolg­vragen 'Turfvrije potgrond'


Indiendatum: 15 sep. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Partij voor de Dieren op 3 mei vragen gesteld (RIS312193) over turfvrije potgrond, welke door het college op 21 juli 2022 beantwoord zijn. De Partij voor de Dieren stelt graag vervolgvragen om meer inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden om over te schakelen op het gebruik van turfvrije potgrond.

Bij de beantwoording van de eerdere vragen stelt het college o.a. bereid te zijn zich te committeren aan een streefdatum waarop de gemeentelijke organisatie (inclusief opdrachtnemers) toezegt turfvrij te willen zijn. Bij de beantwoording van vraag 6 stelt het college te willen overschakelen naar turfvrije potgrond “zodra er alternatieven beschikbaar zijn voor turf”.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Is het college ervan op de hoogte dat er in Nederland verschillende leveranciers zijn die turfvrije potgrond aanbieden, zoals bijvoorbeeld Biokultura, Fertila, DCM, Culvita, Ecostyle, Pokon?

 2. Is het college bereid om scenario’s naar de raad te sturen waarin in kaart gebracht wordt wat de financiële gevolgen zouden zijn van het overschakelen naar turfvrije potgrond?

 3. Wil het college hierbij ook meenemen wat er mogelijk is als er keuzes worden gemaakt om zuiniger met potgrond om te gaan, bijvoorbeeld door vaker vaste beplanting toe te passen in plaats van éénjarige planten, en/of door meer met lokale compost te werken?

 4. Wil het college ook in kaart brengen of er mogelijkheden zijn om zuiniger om te gaan met potgrond door (deels) te sturen op inheemse planten die minder voeding nodig hebben?

 5. Wil het college ook in kaart brengen of er mogelijkheden zijn om zuiniger om te gaan met potgrond door (deels) te sturen op natuurlijke compostering (het laten liggen van bladafval etc)?

 6. Wil het college hierbij meenemen wat het college voor mogelijkheden ziet om op korte termijn op z’n minst deels over te schakelen naar turfvrije potgrond, en bijvoorbeeld gefaseerd afscheid te nemen van potgrond met turf welke schadelijk is voor klimaat en natuur?

 7. Is het college bereid om over het uitfaseren van potgrond met turf advies in te winnen bij Haagse organisaties die (grotendeels) al zo werken, zoals bijvoorbeeld Mens en Tuin en Stichting Eetbaar Park, of bij een plantenkweker die grotendeels turfvrij werkt zoals Hessenhof (in Ede)?

  1. Is het college bereid om contact op te nemen met Duurzaam Den Haag en met hen te bespreken wat voor mogelijkheden of belemmeringen zij zien om op korte termijn over te kunnen schakelen naar het gebruik van turfvrije potgrond?

  2. Welke stappen denkt het college dat Den Haag op korte termijn kan nemen om (deels) over te stappen op turfvrije potgrond?

  Bij de beantwoording van vraag 9 wordt gesproken over het voornemen tot onderzoek “hoe we meer kansen kunnen pakken om lokaal te composteren.” Het college gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om Haags bioafval te composteren voor particulier en gemeentelijk gebruik.

 8. Kan het college aangeven wat de verwachte tijdlijn van dit onderzoek is en wanneer de raad hierover geïnformeerd wordt?