Vervolg­vragen 'Turfvrije potgrond'


Indiendatum: 15 sep. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Partij voor de Dieren op 3 mei vragen gesteld (RIS312193) over turfvrije potgrond, welke door het college op 21 juli 2022 beantwoord zijn. De Partij voor de Dieren stelt graag vervolgvragen om meer inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden om over te schakelen op het gebruik van turfvrije potgrond.

Bij de beantwoording van de eerdere vragen stelt het college o.a. bereid te zijn zich te committeren aan een streefdatum waarop de gemeentelijke organisatie (inclusief opdrachtnemers) toezegt turfvrij te willen zijn. Bij de beantwoording van vraag 6 stelt het college te willen overschakelen naar turfvrije potgrond “zodra er alternatieven beschikbaar zijn voor turf”.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Is het college ervan op de hoogte dat er in Nederland verschillende leveranciers zijn die turfvrije potgrond aanbieden, zoals bijvoorbeeld Biokultura, Fertila, DCM, Culvita, Ecostyle, Pokon?

 2. Is het college bereid om scenario’s naar de raad te sturen waarin in kaart gebracht wordt wat de financiële gevolgen zouden zijn van het overschakelen naar turfvrije potgrond?

 3. Wil het college hierbij ook meenemen wat er mogelijk is als er keuzes worden gemaakt om zuiniger met potgrond om te gaan, bijvoorbeeld door vaker vaste beplanting toe te passen in plaats van éénjarige planten, en/of door meer met lokale compost te werken?

 4. Wil het college ook in kaart brengen of er mogelijkheden zijn om zuiniger om te gaan met potgrond door (deels) te sturen op inheemse planten die minder voeding nodig hebben?

 5. Wil het college ook in kaart brengen of er mogelijkheden zijn om zuiniger om te gaan met potgrond door (deels) te sturen op natuurlijke compostering (het laten liggen van bladafval etc)?

 6. Wil het college hierbij meenemen wat het college voor mogelijkheden ziet om op korte termijn op z’n minst deels over te schakelen naar turfvrije potgrond, en bijvoorbeeld gefaseerd afscheid te nemen van potgrond met turf welke schadelijk is voor klimaat en natuur?

 7. Is het college bereid om over het uitfaseren van potgrond met turf advies in te winnen bij Haagse organisaties die (grotendeels) al zo werken, zoals bijvoorbeeld Mens en Tuin en Stichting Eetbaar Park, of bij een plantenkweker die grotendeels turfvrij werkt zoals Hessenhof (in Ede)?

  1. Is het college bereid om contact op te nemen met Duurzaam Den Haag en met hen te bespreken wat voor mogelijkheden of belemmeringen zij zien om op korte termijn over te kunnen schakelen naar het gebruik van turfvrije potgrond?

  2. Welke stappen denkt het college dat Den Haag op korte termijn kan nemen om (deels) over te stappen op turfvrije potgrond?

  Bij de beantwoording van vraag 9 wordt gesproken over het voornemen tot onderzoek “hoe we meer kansen kunnen pakken om lokaal te composteren.” Het college gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om Haags bioafval te composteren voor particulier en gemeentelijk gebruik.

 8. Kan het college aangeven wat de verwachte tijdlijn van dit onderzoek is en wanneer de raad hierover geïnformeerd wordt?

Indiendatum: 15 sep. 2022
Antwoorddatum: 1 nov. 2022

Het raadslid mevrouw Gerritsen heeft op 14 september 2022 een brief met daarin tien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De Partij voor de Dieren heeft op 3 mei vragen gesteld (RIS313180) over turfvrije potgrond, welke door het college op 21 juli 2022 beantwoord zijn. De Partij voor de Dieren stelt graag vervolgvragen om meer inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden om over te schakelen op het gebruik van turfvrije potgrond.

Bij de beantwoording van de eerdere vragen stelt het college o.a. bereid te zijn zich te committeren aan een streefdatum waarop de gemeentelijke organisatie (inclusief opdrachtnemers) toezegt turfvrij te willen zijn. Bij de beantwoording van vraag 6 stelt het college te willen overschakelen naar turfvrije potgrond “zodra er alternatieven beschikbaar zijn voor turf”.

1. Is het college ervan op de hoogte dat er in Nederland verschillende leveranciers zijn die turfvrije potgrond aanbieden, zoals bijvoorbeeld Biokultura, Fertila, DCM, Culvita, Ecostyle, Pokon?
Ja, de gemeente is hiermee bekend.

2. Is het college bereid om scenario’s naar de raad te sturen waarin in kaart gebracht wordt wat de financiële gevolgen zouden zijn van het overschakelen naar turfvrije potgrond?
De afweging om potgrond met turf toe te passen is niet gebaseerd op de kosten. Potgrond met turf zorgt ervoor dat de kwaliteit van de beplanting in plantenbakken beter is dan wanneer er geen turf wordt toegepast. Dat komt omdat turf zorgt voor meer waterbufferend vermogen en een verhoogde zuurgraad.

De gemeente start een proef met een turfvrij type potgrond. Deze proef wordt volgend jaar uitgevoerd.

3. Wil het college hierbij ook meenemen wat er mogelijk is als er keuzes worden gemaakt om zuiniger met potgrond om te gaan, bijvoorbeeld door vaker vaste beplanting toe te passen in plaats van éénjarige planten, en/of door meer met lokale compost te werken?
De Haagse bloembakken worden met name gebruikt voor éénjarige perkplanten en bollen om
bijzondere kleur en fleur aan te brengen op specifieke zichtlocaties zoals rondom het Binnenhof, in winkelcentra en winkelstraten.

Op locaties waar geen vaste beplanting in de volle grond mogelijk is, in de Grote Marktstraat of de
Haagse Loper, worden plantenbakken gebruikt, waarin vaste beplanting wordt toegepast.

4. Wil het college ook in kaart brengen of er mogelijkheden zijn om zuiniger om te gaan met
potgrond door (deels) te sturen op inheemse planten die minder voeding nodig hebben?

De enige inheemse beplanting die in bakken wordt toegepast is heide. Juist in de heidebakken is turf noodzakelijk vanwege de zuurgraad. Waar potgrond meermalig gebruikt kan worden, gebeurt dit ook.

5. Wil het college ook in kaart brengen of er mogelijkheden zijn om zuiniger om te gaan met
potgrond door (deels) te sturen op natuurlijke compostering (het laten liggen van bladafval
etc.)?

Waar mogelijk wordt potgrond meerjarig gebruikt.

6. Wil het college hierbij meenemen wat het college voor mogelijkheden ziet om op korte termijn op z’n minst deels over te schakelen naar turfvrije potgrond, en bijvoorbeeld gefaseerd afscheid te
nemen van potgrond met turf welke schadelijk is voor klimaat en natuur?

Zie beantwoording van vraag 2.

7. Is het college bereid om over het uitfaseren van potgrond met turf advies in te winnen bij
Haagse organisaties die (grotendeels) al zo werken, zoals bijvoorbeeld Mens en Tuin en
Stichting Eetbaar Park, of bij een plantenkweker die grotendeels turfvrij werkt zoals Hessenhof
(in Ede)?

Nee, nu nog niet. De gemeente wil eerst de resultaten van de proef afwachten.

8. Is het college bereid om contact op te nemen met Duurzaam Den Haag en met hen te bespreken
wat voor mogelijkheden of belemmeringen zij zien om op korte termijn over te kunnen
schakelen naar het gebruik van turfvrije potgrond?

Nee, dit is niet meer nodig. Vanaf dit najaar worden de via Duurzaam Den Haag gratis verstrekte
bomen voorzien van een zak potgrond zonder turf. Voor de aanplant van deze bomen is de turf niet noodzakelijk.

9. Welke stappen denkt het college dat Den Haag op korte termijn kan nemen om (deels) over te
stappen op turfvrije potgrond?

Zie de beantwoording vraag 2.

Bij de beantwoording van vraag 9 wordt gesproken over het voornemen tot onderzoek “hoe we meer kansen kunnen pakken om lokaal te composteren.” Het college gaat onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn om Haags bioafval te composteren voor particulier en gemeentelijk gebruik.

10. Kan het college aangeven wat de verwachte tijdlijn van dit onderzoek is en wanneer de raad
hierover geïnformeerd wordt?
De afgelopen zomer zijn mogelijkheden onderzocht om lokale compostering in de stad te bevorderen. Wanneer er voldoende draagvlak is vanuit bewoners kan de gemeente lokale compostering op kleine schaal faciliteren. Er is echter een aantal praktische problemen, onder andere de beschikbaarheid van openbare ruimte, die voorzieningen voor lokale compostering op brede schaal belemmeren. Deze maken het zo lokaal mogelijk composteren van bioafval beperkt mogelijk. We kijken wel verder naar mogelijkheden voor kleinschalige lokale compostering binnen de pilots en de onderzoeken die we uitvoeren.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen