Bijdrage Ruim baan voor de fiets


Raad

17 oktober 2019

Voorzitter,

Jezelf voortbewegen in een dichtbevolkte stad kan op verschillende manieren. Zelf ben ik een fietsliefhebber, want daardoor ben ik onafhankelijk en als bijkomstigheid doe ik ook nog wat aan lichaamsbeweging. Natuurlijk is het ook veel beter voor het milieu.

De Partij voor de Dieren deelt de ambitie om van Den Haag een echte fietsstad te maken. Den Haag loopt hierin achter bij andere steden. Zo blijkt ook uit de jaarlijkse lijst van fietsvriendelijke steden die door Copenhagenize wordt opgesteld. Onze fractie steunt daarom ook dat de fiets het dominante vervoersmiddel voor verplaatsingen in de stad moet worden.

Helaas kom je al fietsend in Den Haag drempels tegen waardoor je gaat twijfelen óf het wel het veiligste vervoersmiddel is. Dichtslibbende opstelstroken, grote diversiteit aan gebruikers van fietspaden zoals scooters en elektrische fietsers die hard rijden, gevaarlijke kruisingen, etc. Maar ook omdat uit blijkt - onder andere de beleidsnota die nu voor ons ligt - dat er een stijging is van ongelukken met fietsers.

In en rond het centrum neemt de druk op de openbare ruimte alarmerend toe. Zo zijn de straten niet ontworpen op massaal autogebruik. Door onder andere de hoge bevolkingsdichtheid en hoge parkeerdruk hebben fietsers in veel straten een slechte positie. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Hoefkade en de Weimarstraat. De verkeersveiligheid staat daar onder druk, vooral op 50 km/u wegen met fietsstroken naast de rijbaan. Maar ook al is de positie van fietsers daar slecht, er wordt wel veel gefietst omdat het belangrijke routes naar de binnenstad en stations zijn. Vandaar de volgende motie.

Verzoekt het college:

  • in zijn verkeersveiligheidsbeleid, mobiliteitsprojecten en gebiedsontwikkelingen voortaan als uitgangspunt te hanteren dat alle 50 km/u-wegen worden aangelegd met gescheiden fietsvoorzieningen van voldoende breedte of dat deze wegen worden ingericht op een maximumsnelheid van 30 km/u.
  • hierbij rekening te houden met de beperkingen die routes van hulpdiensten met zich meebrengen

Ook heeft mijn fractie een motie om maximumsnelheden op de kaart te zetten om zo knelpunten voor de fietsveiligheid inzichtelijk te maken. Vandaar de volgende motie.

Verzoekt het college:

  • een openbare kaart van de maximumsnelheden op de wegen binnen de Haagse gemeentegrenzen te publiceren op het geoportaal.

De fiets heeft de ruimte nodig om nog aantrekkelijker te worden om gebruikt te worden als hét vervoersmiddel in een dichtbevolkte stad. Er is simpelweg te weinig ruimte om alles te faciliteren. Zo zagen we tijdens de Park(ing) Day de fietsende autoskeletten waarmee nog duidelijker werd hoeveel ruimte auto’s innemen. Zo kunnen gemiddeld op een parkeerplek voor auto’s 10 fietsen worden geparkeerd. En juist omdat uit meerdere onderzoeken blijkt dat auto’s in Nederland voor ongeveer 95% van de tijd stilstaan en dus niet worden gebruikt is een omslag in beleid noodzakelijk. Steden als Kopenhagen gaan ons al voor door in de spits ruim baan te maken voor de fiets. Zo worden opstelstroken breder en worden drukke fietspaden breder gemaakt door middel van LED-strips. Om het fietsgebruik te stimuleren dienen wij daarom de volgende motie in:

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken of het Deense model van flexibele fietspaden en bredere opstelstroken kan worden toegepast op drukke fietspaden tijdens de spits.

Als laatst willen wij nog het punt maken dat fietsen niet ten koste mag gaan van waardevolle natuurwaarden. Zoals de AVN ook in haar inspraak aangaf doorkruist het nieuw aan te leggen fietspad een kwetsbaar deel van het Natura 2000 gebied Meijendel. Wat de Partij voor de Dieren betreft worden de Haagse Natura 2000-gebieden niet geasfalteerd. Vandaar het volgende amendement.

Besluit om:

  • De aanduidingen voor de toekomstige recreatieve fietsverbinding door het Oostduinpark van de bijgevoegde kaarten (p. 21, p. 23 en p. 43) te verwijderen.

Voorzitter, tot slot, fietsveiligheid is iets dat we moeten kunnen garanderen voor onze inwoners van jong tot oud die op de fiets stappen. Zo kunnen zij veilig hun boodschappen doen of naar school gaan. Ruim baan voor de fiets vraagt om een belangrijke keuze en dat is veilig fietsen als basisvoorwaarde.

Interessant voor jou

Bijdrage Berichtgeving onderzoek landelijk parket naar wethouders

Lees verder

Bijdrage Bedrijfshuisvestingsstrategie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer