Bijdrage Vliegvuur op Sche­ve­ningen (jaar­wis­seling)


17 oktober 2019

Voorzitter,

De conclusies van het OVV zijn snoeihard. Eigenlijk is het niet dankzij, maar ondanks de gemeente dat er geen slachtoffers zijn gevallen.

De gemeente stond erbij en keek er naar.

Om te beginnen, zijn de vuren wettelijk gezien een vergunningsplichtig evenement, maar er werd keer op keer gedoogd dat er geen vergunning was. De politie gaf aan, blijkt uit het RTL-onderzoek, dat een vergunning beter zou zijn dan een convenant. Heeft de gemeente dus nooit overwogen om de huidige illegale werkwijze te verlaten? Dit ook vanwege het feit dat afgelopen jaar de vuurstapels veel groter werden.

En in plaats van een vergunning zou er een convenant zijn. Maar deze afspraken waren onduidelijk en een situatie van totale wetteloosheid ontstond. Wie houdt het voor mogelijk dat er bij zo’n gevaarlijk evenement geen geldige afspraken op papier staan? De gemeente wist niet met wie ze afspraken maakte en niemand wist wat de daadwerkelijke afspraken waren.

Ook de locatie voldeed volgens het OVV niet aan de veiligheidseisen. De hekken die werden neergezet stonden al niet op de juiste afstand voor de stapel van 35 meter, laat staan 46. Kan het college dit uitleggen? Als de stapel was gevallen waren de gevolgen immens geweest.

Dan de handhaving van de vermeende afspraken. Hier valt naast de gemeente ook de bouwers genoeg te verwijten. Deze wisten dat ze te hoog bouwden. De gemeente gaat niet voor niets de hoogte meten en vragen de aanvoer van pallets te stoppen. Er bestaat ook een eigen verantwoordelijkheid. De bouwers hebben die overduidelijk verzaakt en voor een lolletje tijdens oud- en nieuw heel Scheveningen in gevaar gebracht.

Maar voorzitter, ook hier treft de burgemeester blaam. De gemeente handhaafde niet en stond erbij en keek ernaar toen de bouwers een eigen vrijstaat hadden gecreëerd. Afspraken niet nakomen? Prima! Waarom werd niet ingegrepen? Waarom is het gebruik van brandversnellers gedoogd?

Zoals voorspeld, was er een harde westenwind die het vuur naar Scheveningen blies. Wat is hiermee gedaan? De bouwers en de gemeente hebben geen maatregelen genomen om dit veiligheidsrisico te beperken, lezen we in het OVV rapport. Dat is toch onverklaarbaar? Er wordt steeds gesproken over ‘met de kennis van nu’, maar die kennis was er al een jaar. Er is gewoon niet naar gehandeld. Waarom niet handelen?

Waarom is het afsteken toegestaan gegeven de schending van de afspraken en het weer? Sterker nog, waarom was er helemaal geen scenario ontworpen voor het geval de stapels niet aan zouden worden gestoken? Dit illustreert toch dat de gemeente nooit van plan was om te handhaven?

Het geheel komt op de Partij voor de Dieren over als puur amateurisme en daardoor was de veiligheid in het geding.

Dan de toekomst. De Partij voor de Dieren ziet verbeteringen met de vergunningsplicht. Tegelijkertijd hanteert het college het uitgangspunt dat de vuurstapels doorgang vinden. Dit is juist in tegenspraak met de uitgangspunten van het OVV. Het OVV gaf juist aan dat het uitgangspunt de wetgeving moet zijn en als daaraan wordt voldaan kan het evenement plaatsvinden. Om deze lijn als Raad helder mee te geven de volgende motie.

Verzoekt het college: geen toestemming te geven voor de vuurstapels als niet wordt voldaan aan alle inhoudelijke en procedurele wet- en regelgevende eisen, zoals verwoord in de natuurwetgeving, arbowetgeving, milieuwetgeving en de APV.

Is het college het verder eens dat hier sprake is van een groot evenement? Is er überhaupt dan genoeg tijd om een vergunning aan te vragen en de natuurwetgeving, milieuwetgeving en alle bepalingen uit de APV te volgen. Voor de vergunningsprocedure van een groot publieksevenement zijn immers lange termijnen van toepassing. Mocht overwogen worden de stapels doorgang te laten vinden, wanneer krijgt de Raad informatie over hoe de vuurstapels er concreet uit komen te zien?

En om te voorkomen dat het een puinhoop wordt en een niet direct te blussen brand ontstaat de volgende motie:

Verzoekt het college: de norm van de brandweer voor een blusbaar vuur als uitgangspunt te nemen voor de maximale grootte voor vuurstapels in Den Haag.

Over de afhandeling van de schades horen we als Partij voor de Dieren slechte verhalen. Waarom niet meer mededogen tonen? Kan het college toezeggen hier meer verantwoordelijkheid te pakken?

Dan nog over vuurwerk. Het afsteken van vuurwerk door particulieren leidt ieder jaar to letsel, gezondheidsschade, milieuvervuiling en dierenleed. Daarom is de Partij voor de Dieren een groot voorstander van een particulier afsteekverbod. Tot die tijd vinden we dat vuurwerkvrije zones moeten worden uitgebreid. Kan de burgemeester aangeven of hij hiervoor mogelijkheden ziet? Bijvoorbeeld op plekken waar veel overlast is of juist op plekken waar veel mensen op de been zijn, zoals het centrum. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college: om de vuurwerkvrije zone “Festivalterrein Hofvijver” uit te breiden met bijvoorbeeld de gebieden Plein en Grote Markt.

We vinden het verder goed dat er indicatoren zijn, maar wij zouden graag zien dat er meer locatiespecifieke informatie is. De motie:

Verzoekt het college: voortaan in de evaluatie van de jaarwisseling, naast de voorgestelde indicatoren, ook cijfers per wijk of stadsdeel op te nemen.

Wat de Partij voor de Dieren betreft, staat veiligheid boven alles; dit nooit meer.