Bijdrage Nota dieren­welzijn van het college


Raad

4 maart 2021

Voorzitter,

Een aantal van onze vragen zijn niet geheel beantwoord. Zo vroegen wij of de wethouder bij de minister wilde pleiten of Den Haag nog mee kan doen met de landelijke pilot chipplicht voor katten. De wethouder heeft aangegeven dit na te vragen en terugkoppeling geven per brief. Helaas blijven wij na het lezen van die brief nog steeds met dezelfde vragen zitten. Waarom sluiten we ons niet aan? Mogen we nu meedoen?

Ook vroegen wij de wethouder om bij de preventie van bijtincidenten onder jonge kinderen het project ‘blauwe hond’ mee te nemen. De wethouder verwijst in de brief alleen naar de stadsboerderijen en aldaar een voorlichting over verantwoord huisdierenbezit. Waarom niet dit bestaande educatiemiddel verstrekken onder de scholen om zo jonge kinderen iets bij te brengen over honden en daarmee incidenten proberen te voorkomen?

In een nota over dierenwelzijn moet het gaan over de belangen van dieren. Er kan daarom geen sprake zijn van de bestrijding van dieren. Ook staat het in de tekst zo omschreven dat economische waarden belangrijker zijn dan die van het dier. Terwijl vermeende overlast vaak door menselijk handelen ontstaat. Daarom dienen wij een amendement in om in de tekst aan te geven dat diervriendelijke maatregelen moeten worden getroffen.

Den Haag kent meerdere gevallen van stelselmatige dierenmishandeling op grond in eigendom van de gemeente. Voorbeelden daarvan; de paarden aan de loolaan en de landbouwhuisdieren aan het Schreppelpad. De dossiers stapelden op, maar keer op keer vielen er nieuwe slachtoffers. Deze praktijkvoorbeelden laten zien dat maatregelen nodig zijn. In deze gevallen kan de gemeente ingrijpen door overeenkomsten op te zeggen. Vandaar dat we hier een amendement over indienen.

Tijdens onze werkbezoeken hebben we ook met verschillende organisaties gesproken over het helpen bij het verduurzamen van de dierenwelzijnsorganisaties. Nu is het zo dat sommige organisaties al een zo goed als klimaatneutraal pand hebben. Om ze toch te helpen moet gekeken worden naar andere mogelijkheden dan alleen het verduurzamen van gebouwen. Een voorbeeld daarvan is de elektrische ambulance. Vandaar dat we hier een amendement over indienen.

Als gemeente zijn we druk bezig drempels weg te nemen die slachtoffers van huiselijk geweld kunnen ervaren. Zo is er inmiddels crisisopvang voor de huisdieren. Nog beter een opvang waarbij het gehele gezin, dus ook het huisdier veilig is. Hierover zijn verschillende gesprekken gaande met organisaties. Maar waarom nemen we dan in deze nota niet die ambitie op? Waarom laten we in deze nota niet zien wat we al doen? Een gemiste kans dus vandaar dat we hier een amendement over indienen.

De Huisdier Informatie Punten bestaan al langere tijd. Dat ze nog niet optimaal functioneren en bekend zijn weten we. Maar de wethouder gaat daar wat aan doen. Alleen moeten we wel goed kunnen controleren of de aanpak wel werkt en of we niet op andere punten de Huisdier Informatie Punten moeten verbeteren. Vandaar dat we hier een amendement over indienen.

De laatste motie gaat over een omheind hondenlosloopveld. In de commissie werd gezegd dat er geen aparte nota hondenbeleid zou komen. Sinds 2015 is het hondenbeleid niet geactualiseerd. In 2017 is een evaluatie gedaan waaruit de wens naar voren kwam om een omheind hondenlosloopveld te realiseren. Nu ruim vier jaar later en verschillende gesprekken met initiatiefnemers verder, is er nog steeds geen locatie aangewezen. Vandaar dat we de volgende motie indienen met het dictum;


  • Om een omheind hondenlosloopveld te openen voor het najaar van 2021.


Voorzitter, tot slot: ’Putting yourself in the place of others is what thinking ethically is all about.’

Stem voor de dieren vanavond!