Successen PvdD bij begroting 2019-2022


15 november 2018

De Haagse Partij voor de Dieren heeft bij de behandeling van de begroting in de gemeenteraad een aantal mooie successen geboekt. Van duurzame afvalverwerking tot ecologische zones, Den Haag wordt diervriendelijker, groener en duurzamer.

Vergoeding vervoer gewonde wilde dieren

Na jaren aandringen, hebben we het eindelijk voor elkaar: er komt een structurele vergoeding voor het vervoer van gewonde, in het wild levende dieren van € 50.000,- euro per jaar. De raad steunde ons amendement hiertoe unaniem.

Aandacht voor dieren in doelstellingen

Dieren vallen volgens het college onder het programma Buitenruimte. Toch repte de doelstelling van dat programma met geen woord over dieren. Ons amendement heeft daar verandering in gebracht. Alleen de VVD was hier tegen.

Eerder herstel Erasmuszone

De ecologische verbindingszone Erasmuszone ligt er nu niet goed bij. Zij wordt doorkruist door wegen, parkeerplaatsen van autohandelaren, en een enorm bouwproject verrijst vlak naast de zone bij station Moerwijk. Het herstel van deze zone was toegezegd in het coalitieakkoord. Toch was hier in de begroting geen geld voor gereserveerd. Onze aangenomen motie houdt het college aan zijn toezegging: de zone wordt versneld hersteld.

Methodische aanpak Aziatische Duizendknoop

De gemeente sluit zich aan bij het landelijke actieprotocol over de Japanse Duizendknoop. Zo voorkomen we dat de plant zich verspreidt en de natuur overwoekert. Dit dankzij onze motie, die raadsbrede steun heeft gekregen.

Gescheiden GFT-afvalinzameling in meer wijken

De gemeente gaat door onze aangenomen motie erop inzetten in meer wijken GFT-afval gescheiden in te zamelen, te beginnen in wijken met veel laagbouw. Ook zullen initiatieven voor buurtcomposteren meer worden ondersteund. Daarnaast komen er voorlichtingscampagnes om ervoor te zorgen dat er minder vervuilingen in het GFT-afval terechtkomen.

Klimaatneutrale socialehuurwoningen

Woningcorporaties investeren nu te weinig in de duurzaamheid van hun sociale woningen. Daarom hebben wij aangedrongen op klimaatneutrale socialehuurwoningen in 2030. De gemeente gaat dit, dankzij onze aangenomen motie, nu ook doen.

Gerelateerd nieuws

PvdD hekelt stadsbestuur om feest met alleen vlees van onverdoofde slacht

Bij het eindejaarsfeest dat de gemeente op 14 december voor de medewerkers van de afdeling Sociale Zaken organiseert, serveer...

Lees verder

PvdD: “Coalitieafspraken verduurzaming vastgoed gedecimeerd”

Het college van burgemeester en wethouders heeft zijn ambitie om de helft van het gemeentelijke vastgoed te verduurzamen afge...

Lees verder