Terugblik op de raad


29 januari 2024


Tijdens de raad van 25 januari werd het initiatiefvoorstel dat we indienden met D66 aangenomen. Een mooi succes, want wij vragen al jaren om meer inzicht en duidelijkheid over het Haagse klimaatbeleid. Wat zijn de doelen, welke maatregelen zijn effectief en waar moeten we meer voor doen? Met ons aangenomen voorstel zal dit allemaal duidelijker worden. Ook krijgen we meer zicht op energiearmoede en wijkgerichte aanpak.


Verder is besloten om het fietsnetwerk in Den Haag verder te versterken. Er komt een groene zogenaamde ‘velostrada’ tussen de Binkhorst en Laan van NOI, waarmee fietsers en wandelaars veilig en snel van A naar B kunnen. Zij hoeven dan niet meer door de Schenktunnel, die veel mensen onprettig en onveilig vinden. Een goed plan, wat nog beter is geworden met ons aangenomen voorstel om meer groen te compenseren dan in het oorspronkelijke plan!


Ook een ander groen voorstel van onze hand haalde een meerderheid. Daarmee vroegen we aandacht voor het moerasbos aan de GAVI-kavel. Hier gaat een warmtenet-leiding (warmtelinq) dwars doorheen worden aangelegd. Het is van groot belang dat de huidige ecologie wordt beschermd en de bomen goed worden beschermd.

Ook dienden we voorstellen in over mobiliteit. Ons voorstel om fietsparkeren beter te regelen in de wijk Moerwijk werd aangenomen. Dit was een aanvulling op een goed voorstel van de SP om de veiligheid in Moerwijk te verbeteren. Ons voorstel om te onderzoeken hoe grote, auto’s, zoals SUV’s, in de hele stad een hoger parkeertarief kan worden opgelegd, haalde helaas niet.

Op de agenda stond verder de verordening jeugdhulp 2024. Hierin staan alle afspraken over hoe zorgaanbieders zorg moeten verlenen aan kinderen en jeugdigen. We hadden twee amendementen om de werkwijze te verbeteren. Een voorstel ging over het realiseren van uniforme klachtenregeling. Het andere voorstel ging erom dat informatie en gesprekken tijdens het hele zorgtraject wel begrijpelijk moet zijn voor de persoon die de zorg nodig heeft. Beide voorstellen werden aangenomen. In februari komt de VNG met een handreiking over beschikken in het sociale domein. De verwachting is dat dit nieuwe informatie geeft waardoor de jeugdverordening moet worden aangepast. Dat krijgt dus nog een staartje.

Onlangs vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan voor Ruimzicht - Steenzicht. Omdat dit bestemmingsplan van grote invloed is op de verdere ontwikkelingen in Zuidwest, is het uiterst van belang dat de raad goed weet wat de gevolgen zijn voor de rest van de ontwikkelingen. Daarom dienden we een motie in om een extern juridisch advies uit te laten voeren. Deze werd aangenomen.

Onze motie om samen met Utrecht, Rotterdam en Amsterdam de gevolgen van hoogbouw voor dieren te onderzoeken, haalde het niet.