Terugblik op de raad


20 april 2023

21 april 2023

Hoge erfpacht

Op initiatief van de Partij voor de Dieren werd in de gemeenteraad gesproken over de sterke verhogingen van erfpacht. Bewoners die nu tientallen euro’s per jaar betalen zouden duizenden euro’s moeten betalen. Zo worden bewoners een financiële afgrond ingeduwd. We riepen de wethouder op de menselijke maat te verkiezen boven de huidige werkwijze. We dienden moties in om een maximum te stellen aan de stijgingen en de manier van taxatie aan te passen. Helaas werden deze moties weggestemd.

Scheveningen

Bij het bespreken van het actieplan kust, misten we als Partij voor de Dieren beschermende maatregelen voor dieren en natuur. Daarvoor dienden we een motie in. Na het indienen heeft de wethouder ons een toezegging gedaan dat hij dit mee gaat nemen in de overleggen met boswachters en andere boa’s. We hebben onze motie daarom aangehouden en kijken hoe dit terug komt in het actieplan van 2024.

We dienden verder een motie in om meer grip te krijgen op de plannen rond Scheveningen Haven. Nu wordt de kust steeds verder aangetast zonder visie. Onze motie om met een integraal perspectief te komen op het gebied rond de Strandweg werd aangenomen.

Oekraïnepad

De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan een jaar. In onze stad zijn sindsdien meerdere bewonersinititiatieven ontstaan. Zo hebben bewoners in de wijk Zorgvliet het idee opgevat om een deel van het fietspad naast de Russische ambassade, dat nu nog geen naam heeft, om te dopen tot Slava Oekraïne pad (leve Oekraïne). De bewoners kregen geen gehoor van de gemeente. Vandaar dat we een motie indienden om als gemeente met bewoners in gesprek te gaan om dit initiatief ten uitvoer te brengen. Helaas stemde een meerderheid van de raad tegen ons voorstel. Maar dit wordt vervolgd, dus houdt onze socials in de gaten.


Duurzame economie

Onze motie om te onderzoeken waar we meer met duurzaamheid kunnen doen in het economisch beleid van Den Haag, werd aangenomen. Dat is fijn, want tot nu toe worden duurzaamheid en economie vaak als los van elkaar gezien.

Post 65

Tot nu toe zijn er monumenten uit de periode vanaf 1965 aangewezen, terwijl de monumenteninventarisatie van deze periode heeft plaatsgevonden. Veel van de als beeldbepalend aangewezen gebouwen zullen de komende tijd worden gesloopt. Voordat ze allemaal zijn verdwenen dienden we een motie in om de waardevolle gebouwen tot monument te bestemmen. Deze motie haalde het helaas niet.

Handel zonder dieren

In de gemeenteraadsvergadering werd gesproken over ons initiatiefvoorstel om het gebruik van dieren bij handel aan banden te leggen. Er ontstond een discussie of dit