Bijdrage Struc­tuur­visie CID en Haagse hoogbouw


Raad

1 juli 2021


Voorzitter,

In januari bespraken we voor het eerst de structuurvisie en sindsdien is er veel gebeurd. Onze kritiek was toen dat het document vaag was en alleen concreet werd als het over te bouwen woningen ging. Met zo’n document lag voor de hand dat er niet voldoende voorzieningen zouden komen en de groene normen niet zouden worden gehaald. Ondertussen zijn we een half jaar verder en zien we dat, hoewel de visie zelf niet is veranderd, er wel extra waarborgen zijn vastgesteld. Dank aan de wethouder dat hij bereid was de raad hiermee tegemoet te komen. Dank ook aan collega Pronk voor de mooie moties van de vorige raad die nu in de structuurvisie zijn verwerkt.

Voorzitter, er blijven echter nog een aantal zorgen vandaar dat we met een vijftal amendementen komen.

De grootste en voor ons allesbepalende zorg is het groen. Ik vroeg meermaals in de commissie wat er met het openbare ruimteplan CID is gebeurd dat door de vorige wethouder is toegezegd. De reden dat een dergelijk plan wenselijk is, is dat we op die manier in een vroeg stadium het groen kunnen verankeren. Blijven groene woorden een papieren werkelijkheid of worden er ook acties aan gekoppeld? Want voorzitter, als alles al is gebouwd, kan het te laat zijn om te zorgen voor voldoende en ecologische geschikte groene ruimte. Er moet wat de Partij voor de Dieren betreft ingezet worden op stadsparken en niet op parkeerdekken en hier moeten we dus al vroeg op sturen met een groenkaart. Anders hebben we alsnog geen groen waar hoge bomen kunnen staan. Vandaar een amendement hierover dat ik indien met de SP en HSP.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is nog niet overtuigd van de groennorm van 8 en als hij dan 8 is dat niet allerlei andere ruimtes, zoals parkeerdekken opeens groen worden genoemd. Hoe kijkt de wethouder daarnaar?

Dan de voorzieningen. Ook hier zien we een stap vooruit, maar ook hier is de volgende stap onduidelijk. Want hoe gaan we zorgen dat de voorzieningen, zoals scholen, en het groen uit eerder ingeplande projecten ook voldoende terugkomen? Toen ik hier in de commissie op doorvroeg bleef dit wat vaag. Vandaar een amendement met de HSP om ervoor te zorgen dat er ook voor de al geplande 5000 woningen inzicht komt in de voorzieningen. We moeten namelijk nu al aan de slag met budget en ruimtereserveringen.

Dan circulariteit. In het deelrapport hierover worden goede stappen op dit gebied voorgesteld, maar deze lijken niet te zijn overgenomen. Op die manier wordt een kans gemist om in het CID direct ook meer circulair en bijvoorbeeld biobased te bouwen. Ondertussen heb ik dit punt al vier keer gemaakt en nooit wat van de wethouder hierop mogen vernemen. Dus ik hoop dat de vijfde keer scheepsrecht is en ik hoop dat het college de adviezen rond circulair bouwen omarmt en daar een mooie stap gaat zetten. Vandaar het amendement dat ik samen met de HSP indien. Want voorzitter, circulair bouwen levert enorme winst op voor het klimaat en verlaagt de stikstofuitstoot.

Dan natuurinclusief bouwen. Met de aanpassing van de hoogbouwnota lijkt het puntensysteem natuurinclusief bouwen wat te worden uitgekleed. Dit is niet in lijn met het aangenomen initiatiefvoorstel over groene daken. Vandaar een amendement die ik mede namens GroenLinks, Islam Democraten, ChristenUnie/SGP en HSP indien. Zo zorgen we dat vaker natuurinclusief wordt gebouwd.

Dan de beeldkwaliteit. We wachten er al lang op dat het college hier strakker op gaat sturen. We zijn blij dat de wethouder deze handschoen nu oppakt in het CID, maar het is goed dit ook duidelijk te verankeren en dit ook voor andere gebieden te doen. Vandaar dat we hier samen met de VVD, Groep de Mos, HSP en Islam Democraten een amendement op indienen. Op die manier borgen we het sturen op beeldkwaliteitsplannen en zorgen we dat ontwikkelaars en welstand meer houvast hebben. Zo sturen we meer op herkenbare Haagse gebouwen en niet op dertien-in-een-dozijn torens.

Vervolgens een motie. In de commissie gaf de wethouder aan dat hij open staat om PUKs en NVUs door de raad te laten vaststellen. Zo kan de raad in het begin beter sturen. Deze afspraak moet echter worden verankerd; ook bijvoorbeeld in de grondexploitatieverordening. Vandaar de volgende motie die ik met de HSP indien:

Verzoekt het college: Nota’s van Uitgangspunten, Planuitwerkingskaders en Gebiedsagenda’s als raadsvoorstellen aan te bieden.

Tot slot een vraag. Kan de wethouder bevestigen dat met het instemmen met de structuurvisie we niet impliciet instemmen met het PUK Soza en Bellevue waar we nog in de Commissie over spreken?

Dank