Terugblik op de raad


7 september 2023

12 september 2023

Nieuw Vredenoord

Nieuw Vredenoord is een Natuurnetwerk Nederland gebied. Hier dreigen vele honderden bomen gekapt te worden. Wij dienden een motie in om niet tot kap over te gaan voordat de kapvergunning onherroepelijk is. Dit voorstel haalde een meerderheid zodat de bomen nog een tijd blijven staan. Hopelijk wordt uitstel afstel.

Madurodam

Bij Madurodam staan vele honderden bomen op de nominatie om gekapt te worden. Hier hebben we ons altijd tegen verzet. Binnenkort worden de bomen gekapt, ondanks dat er nog geen plannen zijn voor de bouw. We dienden een voorstel om dit te voorkomen. Helaas haalde deze geen meerderheid.

Cultuur

Tijdens de raadsvergadering werd het meerjarenprogramma cultuur besproken. Hierin wordt vastgelegd hoe de subsidies aan culturele organisaties worden verdeeld. Wij maken ons zorgen dat door de nieuwe subsidiesystematiek vele culturele organisaties zullen verdwijnen. Ons amendement, dat ervoor zorgt dat de budgetten de komende tijd nog kunnen worden aangepast, haalde een meerderheid.

Dakloosheid

Tijdens het debat over de aanpak dakloosheid benadrukten we dat dakloosheid geen keuze is, maar je overkomt. Dakloosheid is een woonprobleem. We moeten zorgen dat mensen niet meer op straat slapen. Daarom hebben we ook samen met de CU/SGP een motie ingediend om concrete doelstellingen voor betaalbare woningen op te nemen in de woonagenda. Ook werd onze motie aangenomen om te zorgen dat ook dakloze mensen met gezondheidsproblemen goed worden opgevangen.

Haringen

Het stadsbestuur wil de regels voor haringverkopers versoepelen. Deze regels zouden dus niet gelden voor verkopers van groente en fruit. We vinden dit onbehoorlijk. Helaas was een meerderheid van de partijen voor het voorstel van het stadsbestuur.

Omgevingswet

Met de invoering van de Omgevingswet verandert er veel waaronder de mogelijkheid voor bewoners tot inspraak. Daartegenover staat dat gemeenten initiatiefnemers van bouwplannen kunnen verplichten om vooraf met omwonenden te spreken. Hier wilde de gemeente niet bij alle bouwplannen voor kiezen. Door ons aangenomen voorstel komt hier verandering in en moet bij elke afwijking van het Omgevingsplan met belanghebbenden contact worden gelegd.

Mercurius

Nu staat op de Binckhorst een flat met sociale woningen omringd door een bedrijventerrein. De flat is net open en bewoners hebben overlast van de crematoria en voelen zich weggestopt. Wij riepen de wethouder op om zich in te zetten voor hun belangen en bij de verdere plannen voor industrie hiermee rekening te houden. Helaas haalde ons voorstel geen meerderheid.