Terugblik op de Raad


25 mei 2023

26 mei 2023

Gespreksleider

De zaak rond Richard de Mos heeft de afgelopen tijd als een donderwolk boven de gemeenteraad gehangen. Met de vrijspraak is het van belang om als gemeenteraad stappen vooruit te zetten en duidelijkheid te geven aan de stad. Wij dienden hiertoe een motie in om een gespreksleider aan te stellen. Op die manier kunnen op verschillende onderwerpen gewerkt worden aan het vertrouwen. Dit voorstel werd breed gesteund.

GAVI-kavel

In Ypenburg ligt een groot, nu nog groen, gebied: de GAVI-kavel. Er zijn plannen om dit volledig vol te bouwen. Wij willen dat er eerst een integrale afweging hierover plaatsvindt en dat daarbij ook naar andere opties wordt gekeken zoals het aanwijzen van delen als natuur. Dit voorstel werd aangenomen. Ook dienden we samen met anderen voorstellen in om met een visie te komen rond de Westvlietweg om te voorkomen dat daar opeens ook alles wordt bebouwd.

Nieuw Vredenoord

We blijven ons inzetten voor het bos Nieuw Vredenoord, dat valt onder het Natuur Netwerk Nederland. Helaas werd onze motie om sowieso nog niet te beginnen met het kappen van de 350 bomen niet aangenomen doordat D66 en GroenLinks tegen stemden.

Cultuur

Ook werd tijdens deze raad het aankomende Cultuurplan voor de komende 4 jaar besproken. Omdat er geen hoog cultuurbudget is, zullen er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Onze fractie vreest voor een harde klap voor de culturele sector, daarom dienden we een aantal voorstellen in. Onze motie om als gemeenteraad op meerdere momenten betrokken te worden bij dit proces, haalde het niet. Zorgwekkend, want in de vorige raadsperiode moest de gemeenteraad achteraf in actie komen om 18 instellingen die hun subsidie verloren te ‘redden’. Die mogelijkheid is er nu niet meer. Wel kregen we voldoende steun voor onze motie dat de wethouder aan de noodrem moet trekken als in de beoordelingsprocedure blijkt dat er potentiële problemen opdoemen, zoals een grote kaalslag in de culturele sector. Daarnaast spraken we over Fair Pay. We vinden dat ook mensen die in de culturele sector werken, recht hebben op een eerlijk loon. Andere steden hebben hier een flink bedrag voor vrijgemaakt, maar Den Haag blijft achter. We blijven ons inzetten voor een eerlijk loon.

Armoede

In het armoedebeleid hebben we als Partij voor de Dieren gepleit voor ondersteuning van mensen met geldzorgen die ook een huisdier hebben. In het nieuwe beleid stond alleen maar wat er de afgelopen jaren was gedaan. En dat is natuurlijk niet genoeg om de toenemende gezinnen met geldproblemen op te vangen. Daarom kwamen we in actie en met succes. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft ons voorstel aangenomen. De zorg voor huisdieren is nu integraal onderdeel geworden van het armoedebeleid.

Verkamering

In wijken waar veel verkamering heeft plaatsgevonden is nu een verkameringsstop. Echter, door de rekenregels van de gemeente kan dit veranderen als er in die wijken flink wordt bijgebouwd. Ons voorstel om hier rekening mee te houden werd aangenomen. Op die manier zullen wijken in het CID worden beschermd tegen onevenredig veel verkamering.

Aanpak dakloosheid

Tijdens de raad is gesproken over hoe dak- en thuisloze mensen beter te helpen. Veel maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen worden betrokken bij het nieuw op te stellen beleid. Wij vroegen de wethouder of deze mensen nog de kans krijgen om het nieuwe beleid te lezen voordat het wordt vastgesteld. Helaas gaat dit niet gebeuren. Daarom gaan wij dit doen! Volgende week is er op ons initiatief (samen met de CU) een werkbespreking, waarbij allemaal deskundigen en ervaringsdeskundige zijn uitgenodigd om met de raadsleden hun ervaringen en kennis te delen.