Bijdrage Grond­stof­fenplan


15 december 2021

Voorzitter,

Den Haag heeft een lange weg te gaan als we een circulaire stad willen worden. In dit stuk zien we niks nieuws, terwijl het gescheiden afvalpercentage in Den Haag schrikbarend laag is. De Partij voor de Dieren pleit voor systeemverandering, maar we zien dat de afgelopen jaren weinig is gebeurd. Het afvalprobleem is zelfs erger geworden.

Voorzitter, we begrijpen dat van het huidige college weinig op dit gebied nog te verwachten is, maar laten we het nieuwe college een vliegende start geven. Vandaar de motie die ik met de HSP indien:

Verzoekt het college:

  • ten behoeve van onderhandelende partijen voor een nieuw coalitieakkoord in kaart te brengen welke beleidsmaatregelen het college tot zijn beschikking heeft om meer afvalscheiding te bewerkstelligen, alsook te onderzoeken hoeveel elk van die maatregelen zou kosten, en de raad hierover in het eerste kwartaal van 2022 te informeren.

Een van de dingen die we in Den Haag in elk geval niet goed zien gaan is het informeren van haar inwoners. Hier hebben we ook eerder een initiatiefvoorstel over ingediend. Dit informeren kan en moet beter en hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van gedragsinzichten. Vandaar de motie:

Verzoekt het college:

  • Op basis van recent wetenschappelijk onderzoek over deze bewezen effectieve communicatiestrategie de burger van Den Haag actief te informeren over (het belang van) afvalscheiding.

Dan de bladeren. Ook hier zien we opties voor verbetering. Vandaar de motie:

Roept het college op:

  • om actief op zoek te gaan naar samenwerkingspartners die met de gemeente kunnen zorgen dat het gecomposteerde boomblad als gratis compost ten goede komt aan de inwoners van Den Haag, bijvoorbeeld op de Landelijke Compostdag.

Dan het bedrijfsafval. Hier kan ook meer gebeuren; vooral als het Rijk meewerkt. Vandaar de motie die ik met de HSP indien:

Verzoekt het college:

▪ te onderzoeken waar in Den Haag het gezamenlijk inzamelen van bedrijfsafval tot meer hergebruik van grondstoffen zal leiden en in deze gebieden hierop in te zetten;

▪ het Rijk op te roepen om een wettelijke basis te maken voor het aanwijzen van gebieden waar collectieve contracten met betrekking op afvalinzameling verplicht gesteld kunnen worden.

Tot slot, bouwen. Ook hierin zien we veel mogelijkheden voor verbetering, bijvoorbeeld door meer in te zetten op hergebruik en circulariteit. Hierover de motie die ik met de HSP indien:

Verzoekt het college op:

▪ biobased bouwen en hergebruik zoveel mogelijk te stimuleren

▪ waar mogelijk juridisch bindende eisen op dit gebied op te leggen, onder andere via Planuitwerkingkaders en Nota’s van Uitgangspunten;

▪ met het Rijk in overleg te treden over hoe biobased bouwen op grote schaal kan worden toegepast;

▪ de raad begin volgend jaar te informeren over hoe het college invulling geeft aan deze acties.