Terugblik op de raad


Raad 9 Maart 2023

10 maart 2023

Demonstratie

In de gemeenteraad werd gesproken over de komende demonstraties van de Extinction Rebellion op de A12 en de boeren in het Zuiderpark. Wij gaven aan dat het kunnen uiten van je mening essentieel is voor een democratie. Mensen preventief oppakken voordat een vreedzame demonstratie überhaupt heeft plaatsgevonden, is erg intimiderend. We benoemden daarbij dat de demonstratie boven de A12 was toegestaan, maar dat mensen werden gevorderd weg te gaan. Dit moet anders. Rond de boerendemonstratie gaven we aan dat we ons zorgen maken of de natuur en het park niet worden aangetast. We vinden het verstandig dat trekkers worden geweerd, want een demonstratierecht staat niet gelijk aan een trekkerrecht.

Vliegveld

De Partij voor de Dieren vindt dat de luchtvaart flink moet inkrimpen! Daarom riepen we de gemeenteraad per motie op om een stip aan de horizon te zetten. We hadden de hoop dat onze motie om RTHA in 2050 te sluiten het zou halen, omdat D66 Zuid Holland onlangs ook die uitspraak heeft gedaan. Toen puntje bij paaltje kwam, stemde D66 Den Haag echt tegen de motie. Ook ons amendement om te stoppen met deze luchthaven ‘belangrijk voor Den Haag’ te noemen, werd verworpen.

Natuuronderzoeken

We merken keer op keer natuurtoetsen beroerd worden uitgevoerd. Er wordt in de winter gezocht naar broedvogels en vleermuizen die in winterslaap zijn. Er wordt dan altijd geconcludeerd dat een bouwplan mogelijk is ongeacht de gevolgen voor dieren. We dienden daarom een motie in om meer te sturen op deze onderzoeken. Deze werd aangenomen nadat de vorige raad de stemmen gelijk eindigden.

Den Haag loopt los

Ons initiatiefvoorstel om onveilige losloopgebieden aan te pakken kwam in stemming. Voor dit voorstel hebben ruim 100 mensen met honden aan onze enquête over het hondenbeleid deelgenomen. Met die input hebben we onveilige gebieden aangedragen om veiliger te maken (middels hekken, heggen of andere creatieve oplossingen). Terwijl Den Haag Nederlands duurste gemeente is qua hondenbelasting, gebeurt er niets voor het hondenwelzijn. Dat moet anders vonden wij! Helaas heeft het voorstel geen meerderheid behaalt. De gehele coalitie (D66, VVD, GL,CDA en PvdA) stemden tegen.

Sigarettenpeuken

Jaarlijks komen er miljoenen sigarettenpeuken terecht op straat en in de natuur. Sigarettenpeuken bevatten vele metalen en vallen uiteen in microplastics. Voor het debat hadden we een flesje water gevuld met een sigarettenpeuk, die we voor het stadhuis vonden op straat. Wat een viezigheid gaf het al na enkele uren, het water was al bruin. Om sigarettenpeuken te weren uit het straatbeeld kwamen we met twee voorstellen samen met de CU/SGP. Een om rookvrijezones op te nemen in de APV en het andere voorstel was om meer maatregelen te nemen om sigarettenpeuken in de openbare ruimte te kunnen weggooien. Helaas stemde een meerderheid van de partijen tegen beide voorstellen. Wel gaat de wethouder kijken wat hij kan doen rondom gemeentelijke panden.

Metropoolregio

De MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) is het bestuurlijk samenwerkingsorgaan dat gaat over alle mobiliteit in de regio. Onze fractie is hier nooit een voorstander geweest, omdat de organisatie zeer ondemocratisch en intransparant is. Ons amendement om inspraak en democratie prioriteit te geven in de nieuwe strategische visie werd unaniem aangenomen door de raad. Onze motie om ‘economisch vestigingsklimaat’ uit het takenpakket van de MRDH te schrappen, werd helaas weggestemd door de coalitie.

WMO vervoer

Ook vroegen we aandacht voor het vervoer van onze ouderen op Scheveningen. Het vervoer voor deze mensen staat op de tocht, omdat Welzijn Scheveningen geen geld heeft om het vervoer na 1 april voort te zetten. Daarom vroegen we de wethouder om voor 1 april meer duidelijkheid en garanties te geven dat deze ouderen straks niet in de kou staan, vanwege het gebrek aan een functionerende vervoerder. De wethouder heeft toegezegd ons zeer snel te informeren. We houden dus vinger aan de pols!

Havenverordening

De Scheveningse Havenverordening wordt aangepast. Deze is gebaseerd op de uniforme verordening van Amsterdam en Rotterdam. Echter, het woord ‘hinder’ is overal geschrapt. Daardoor kan niet worden opgetreden bij ernstige hinder, bijvoorbeeld door stank, geluid of trillingen. We dienden een voorstel in om dit te veranderen. Dit voorstel haalde het helaas niet.

Geen sturing op Scheveningen

Al jaren vragen we om meer informatie over de plannen op Scheveningen, omdat we vrezen dat de plannen slecht zullen uitpakken. Toen we wederom hierom vragen weigerde de wethouder informatie over de ontwikkelingen van AZ Fisheries en Simonis. Toen we deze informatie eisten bleek dat de plannen al jaren stil liggen en dat de plannen die al definitief zouden zijn niet eens meer uitgevoerd worden. Om in de toekomst te zorgen voor betere sturing op de plannen dienden we een voorstel in die werd aangenomen.