Bijdrage Program­ma­re­kening 2020


Raad

14 juli 2021

Voorzitter,

We zitten middenin een crisis; eigenlijk middenin meerdere crises. Niet alleen hebben we te maken met een coronacrisis, maar ook met een klimaatcrisis en een ecologische crisis. En we zien dat er de afgelopen jaren te weinig is gebeurd om de crises aan te pakken. Voorzitter, we zien dat er nog steeds weinig afval wordt gescheiden, het schaarse groen steeds verdwijnt en er is nauwelijks een schaalsprong te zien op de energietransitie. We moeten nu echt in actie komen en niet blijven doormodderen.

Voorzitter, in de afgelopen jaren heeft de Partij voor de Dieren verschillende voorstellen ingediend om Haagse problemen aan te pakken. Vandaag dienen wij weer een aantal voorstellen in.

Ik noemde al dat we de echte schaalsprong energietransitie missen. Hier moeten we de komende jaren echt veel meer actie op ondernemen. Vier jaar geleden hebben we als raad gevraagd om te kijken welke intensiveringen mogelijk zouden zijn voor een toekomstig college. Dit lijkt ons nu ook weer een zeer goed idee. Vandaar de motie:

Verzoekt het college:

 • om, eventueel door een onafhankelijke ambtelijke studiegroep, in kaart te brengen wat mogelijke opties zijn voor een volgend college indien het wenst enorme slagen in CO2-besparing op het terrein van wonen te maken en daarbij aan te geven wat mogelijke (maatschappelijke en financiële) effecten van deze maatregelen zijn;

 • hierover eind dit jaar te rapporteren.

Daarnaast een kleine aanpassing die toch belangrijk is. We zien namelijk nog steeds dat mensen moeite hebben om de verschillende duurzaamheidsregelingen te overzien. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

 • om het overzicht van financieringsmogelijkheden op duurzamestad.denhaag.nl uit te breiden met regelingen van andere bestuurslagen en instanties;

 • bezoekers bij deze regelingen door te linken naar de juiste webpagina.

Ook zien we dat evenementen nog een stuk duurzamer kunnen; vooral evenementen die nog niet zijn aangesloten bij de duurzaamheidskring. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

 • met de kennis en ervaring die is opgedaan met de duurzaamheidskring Haagse evenementen een handreiking op te stellen met daarin informatie, inspiratie en motivatie voor organisatoren van evenementen om duurzame doelen te behalen;

 • deze handreiking met de organisatie te delen bij elke aanvraag van een evenement;

 • organisatoren hiermee ook aan te moedigen om samenwerkingen aan te gaan, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop.

Ook onze verbonden partijen zouden hun steentje moeten bijdragen aan de doelstellingen van onze stad. Hier zien we nog weinig van terug, terwijl we hier al jaren aandacht om vragen. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

 • met elke deelneming dit jaar in gesprek te gaan over het duurzaamheidsbeleid en hoe dit kan worden versterkt;

 • in de Jaarrapportage Verbonden Partijen 2020 op te nemen hoe alle partijen zich verhouden tot de ambitie van de gemeente om in 2030 klimaatneutraal te zijn;

 • in de Jaarrapportage Verbonden Partijen 2020 op te nemen hoe de verbonden partijen met de gemeente samenwerken om hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

Dan het grondstoffengebruik. We zien dat we veel bouwen en verbouwen, maar weinig doen op het gebied van circulariteit. Als we de stikstofproblematiek, CO2-uitstoot en vervuilende transporten van bouwmateriaal flink aan willen pakken als stad, is er nog een wereld te winnen in de bouwsector. Laten we die handschoen oppakken en toekomstbestendig gaan bouwen. Vandaar de motie:

Verzoekt het college:

 • om uiterlijk in de eerste helft van volgend jaar beleid te formuleren met betrekking tot circulair bouwen, slopen en renoveren en hierbij in te gaan op de mogelijkheden van:
  • biobased bouwen en hoe dit te stimuleren;

  • de uitvoering van de city deal;

  • en het stellen van strengere eisen op het gebied van de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG).

Ook zien we dat het percentage gescheiden afval nog steeds bedroevend laag is. We zouden hier kunnen leren van andere gemeenten. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

 • een vergelijkend onderzoek uit te voeren naar het afvalinzamelingsbeleid van dichtbevolkte gemeenten waar het afvalscheidingspercentage relatief hoog ligt;

 • de raad over de resultaten te informeren.

Dan het zwerfvuil. De wethouder gaf in de commissie aan om de campagnes aan te passen naar de wensen en dat alles gericht is op vergroten van het bereik. De aanpak van zwerfvuil vraagt echter meer innovatieve actie. Vandaar de motie:

Verzoekt het college:

 • meer gebruik te maken van innovatieve campagnes zoals de milieuvriendelijke straatgraffiti, doneerringen voor plastic flesjes en peukenzuilen in aanvulling op de bestaande campagnes voor het realiseren van een schonere stad.

Voorzitter, dit is een brug naar het groen. De Partij voor de Dieren ziet dat er te veel groen verdwijnt en ook te weinig middelen zijn om echt een groene stad te worden. We hebben hier al bij de nota stadsnatuur en de nota stadsbomen aandacht voor gevraagd. De Partij voor de Dieren roept de wethouder op om bij de begroting meer middelen voor het groen te regelen.

Daarnaast moeten we als gemeente goed nadenken over klimaatadaptatie. Dit wordt steeds vooruitgeschoven en we zien geen duidelijke maatregelen. Iets wat we wel zien is dat ingezet wordt op warmtewerende materialen terwijl eigenlijk het vergroenen voorop zou moeten staan. Vandaar de motie:

Roept het college op:

 • warmtewerende materialen alleen in te zetten op plekken waar groen of water niet mogelijk zijn;

 • deze randvoorwaarde in de Wegwijzer op te nemen.


En voorzitter, last but not least, het dierenwelzijn. Dit jaar start de aanbesteding voor de uitvoering van de wettelijke taken dierenwelzijn. Deze taken besteden we uit aan diverse organisaties. De organisaties krijgen onder andere een tegemoetkoming voor de eerste 14 dagen. Helaas blijven dieren veel langer zitten in de opvang. Zo blijven katten gemiddeld 30 dagen zitten en honden 70 dagen. Ook hebben veel dieren medische hulp nodig, wat ook veel kosten met zich meebrengt. Daar komt nog bij dat tijdens de lockdown veel mensen impulsaankopen hebben gedaan en nu spijt hebben van hun huisdier. De dierenasiels stromen vol met ‘corona-huisdieren’. Daarom moeten we als raad richting de aanbesteding rekening houden met meer budget om deze dieren in eigendom van de gemeente te verzorgen. Vandaar de motie:

Verzoekt het college:

 • om in de eerstvolgende begroting middelen vrij te maken die gebaseerd zijn op de daadwerkelijke kosten van de uitvoering van de wettelijke dierenwelzijnstaken, daarbij rekening houdend met stijgende kosten vanwege ‘corona-huisdieren’;

 • de raad in de begroting hierover te informeren.