Bijdrage Raad - Program­ma­be­groting 2019-2022


8 november 2018

Voorzitter,

Als geen ander begrijpt Den Haag dat klimaatverandering partijpolitiek overstijgt. Het Haags Klimaatpact werd door maar liefst 15 partijen ondertekend en daaruit volgde een ambitieuze, realistische doelstelling in het coalitieakkoord: een klimaatneutraal Den Haag in 2030. Maar nu zijn we een jaar verder en hoe de stad er in 2030 gaat komen is nog volstrekt onduidelijk. Van het college horen we vooral praktische bezwaren. Terwijl deze coalitieperiode beslissend is: als er nu niets verandert, dreigt Den Haag niet meer aan de 1,5 graden te voldoen. Daar kunnen we komende generaties niet mee opzadelen, voorzitter. Gaan de coalitiepartijen hun handtekening onder het pact verzilveren?

Als we het alleen al hebben over het vertalen van de doelstelling in begrotingsindicatoren; die zijn er nog niet eens. Voorzitter, hoe kan Den Haag een serieus klimaatbeleid voeren als de indicatoren jaren verouderd zijn? Zelfs een klimaatneutraal Den Haag in 2050 wordt op deze manier niet gehaald. Vandaar het volgende amendement.

Voorzitter, grote stappen die nodig zijn voor een klimaatneutraal Den Haag blijven uit. Het is als hard blijven rijden richting de afgrond.

En dan is het te laat. Ons mobiliteitssysteem, onze woningbouw en onze eigen bedrijfsvoering moet anders. Uitstel kunnen we ons niet veroorloven.

Als we alleen al kijken naar alle waardevolle grondstoffen die regelrecht de verbrandingsoven ingaan. Hier valt een wereld te winnen. In de meeste wijken wordt zelfs geen GFT-afval opgehaald. We moeten over naar een circulaire economie. Daarbij de volgende motie:

Verzoekt het college:

 • in te zetten op het stapsgewijs in meer wijken in Den Haag GFT ophalen, bijvoorbeeld in wijken met veel laagbouw;
 • te onderzoeken of buurtinitiatieven kunnen worden gefaciliteerd met compostbakken in de wijk zelf;
 • bij het uitrollen van GFT-inzameling in een nieuwe wijk een communicatiecampagne hiervoor in te richten.

Dan een ander aspect van de economie; het werven van nieuwe bedrijven. Het is echt heel vreemd dat we hier totaal niet op duurzaamheid sturen. Onze uitvoeringsorganisatie The Hague & Partners heeft allerlei doelstellingen en KPI’s die gericht zijn op groei, groei, groei, maar totaal niet op duurzaamheid. Dit terwijl we miljoenen per jaar instoppen. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college in het jaarplan van The Hague & Partners 2019 ambitieuze en duidelijke duurzaamheidsdoelstellingen en KPI’s op te laten nemen.

Ook op andere gebieden kunnen we als gemeente het goede voorbeeld geven. Al vaker hebben we aangegeven dat we bij onze eigen grondexploitatie moeten inzetten op klimaatneutraliteit. Voorzitter, ik overwoog een motie in te dienen om de wethouder aan te zetten om echt hier een keer het goede voorbeeld te geven. Echter, dit moet gewoon niet nodig zijn, want onze motie uit april 2017 hierover ligt er nog en is nog steeds niet afgedaan. Hierin roept de Raad op om een klimaatneutraal gebouw als uitgangspunt bij gemeentelijke grondexploitaties te nemen. Wanneer volgt de afdoening van deze motie? Welke aanvullende eisen zullen aan gemeentelijke grondexploitaties worden gebonden?

Verder voorzitter, hebben we in 2015 bij de bespreking van de prestatieafspraken met corporaties opgeroepen dat de woningcorporaties met duurzaamheidsplannen dienen te komen. Sindsdien is weinig gebeurd. Binnenkort gaan we weer afspraken maken en nu is het zaak om harde duurzame prestatieafspraken met de corporaties te maken. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

 • bij de gesprekken met de woningcorporaties in te zetten op een klimaatneutraal woningbezit in 2030;
 • bij het aanbieden van het raamcontract en de prestatieafspraken aan de gemeenteraad aan te geven hoe deze documenten bijdragen aan een klimaatneutraal Den Haag in 2030.

Dan nog een punt over de uitwerking van de woonvisie. Opvallend is dat goedkope koop in de plannen van het college helemaal wordt vergeten. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

 • een marktonderzoek te doen naar de huidige en de verwachte, toekomstige vraag naar goedkope nieuwbouwkoopwoningen;
 • de doelstelling om slechts 2% van de nieuwbouwwoningen aan goedkope koop toe te wijzen bij te stellen indien deze afwijkt van de daadwerkelijke (langetermijn)vraag.

Voorzitter, ik ga nu over naar mobiliteit. Wat zeker niet duurzaam is, is het vliegverkeer. De gemeente zet met eurotekens in de ogen in op het massaal binnenvliegen van toeristen terwijl de luchtvaart niet moet groeien maar krimpen om de klimaatdoelstellingen te halen. Bovendien zijn de geluidsgrenzen allang en breed bereikt.. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college geen publiciteit en campagnes in te zetten op locaties van waaruit reizen naar Den Haag veelal per vliegtuig geschieden.

Met de groei van Den Haag neemt ook een ander vervoersmiddel, de auto, teveel ruimte in beslag. Bovendien sterven landelijk gemiddeld 33 mensen per dag vroegtijdig aan ongezonde lucht, voor een groot deel veroorzaakt door het autoverkeer. Om Den Haag leefbaar te houden moet vol worden ingezet op een modal shift. Dat moeten we bereiken met veilige en prettige fietspaden en goed OV. In de begroting zien we te weinig inspanningen die hierop zijn gericht. We zien zelfs averechtse stappen. Het college zegt in te zetten op minder autogebruik, maar legt wel nieuwe parkeerplaatsen aan.

Er is echter ook hoop. In de commissie gaf de VVD aan dat OV op één staat en dat het verschuiven van middelen van parkeren naar het OV zou moeten worden overwogen. De Partij voor de Dieren ziet dit als essentieel. We zien dat de tarieven in het OV maar blijven stijgen en het OV desondanks niet verbetert. In 2019 is geld al vastgelegd voor concrete parkeerprojecten, maar in 2020 nog niet en dit biedt een mooie kans om een modal shift te bereiken. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college te onderzoeken of en hoe het structurele jaarbudget van 4,5 miljoen euro voor parkeerplaatsen vanaf 2020 (deels) besteed kan worden aan het bijdragen aan de modal shift naar voetgangers, fiets en openbaar vervoer.

Voorzitter, als er minder parkeerplaatsen zijn is er meer ruimte voor kinderen om te spelen, meer ruimte voor de fiets en meer ruimte voor groen. Dit is dus ook meteen een mooi bruggetje naar de buitenruimte. Van groen worden niet alleen mensen blij, maar juist ook dieren.

En het is daarom zo jammer dat een wethouder met een diervriendelijk hart niet in het begin van zijn begroting ingaat op dieren. Er wordt niet verwezen naar de inzet op dierenwelzijn en ook niet op het belang van biodiversiteit en leefruimte voor dieren. Dit kan makkelijk anders en kost niets. Wel zorgt het ervoor dat we dierenwelzijn en biodiversiteit duidelijk in de begroting omarmen. En dat doe ik met het volgende amendement.

Een ander belangrijk dierenwelzijnsonderwerp is het vervoer van gewonde dieren. Als ze huisdier zijn wordt het vervoer door de gemeente vergoed, maar niet als ze in het wild leven. Dat is toch gek? Ook als ze in het wild leven en dood zijn, betaalt de gemeente mee. Gelukkig vond onze Raad dit een paar jaar geleden ook gek en daarom dragen we dit jaar bij aan dit vervoer. De coalitiepartners vonden dit ook belangrijk en hebben toegezegd dit vervoer structureel te vergoeden. De PvdD kan het zich niet voorstellen dat wethouder de Mos dit is vergeten, het moet een foutje zijn geweest. Vandaar het volgende amendement.

Voorzitter, de ecologische knelpunten zijn de afgelopen periode niet minder geworden. Het is mooi dat de wethouder met een nieuwe nota komt en dit wil aanpakken, maar er is geen geld voor gereserveerd. Het meeste zorgen baart ons dat het coalitieakkoord stelt dat de ecologische verbindingszone bij de Erasmusweg wordt hersteld, maar dat het college aangeeft dat het herstel pas na 2022 plaatsvindt; dus na de volgende verkiezingen. Ook dit is vast een foutje, voorzitter. Vandaar de volgende motie.

Verzoekt het college:

 • per verbeterpunt aan de Erasmuszone te onderzoeken of het voor 2022 kan worden uitgevoerd;
 • de verbeterpunten die voor 2022 kunnen worden uitgevoerd snel uit te voeren, conform de Nota Ecologische Verbindingszones 2008-2018.

Een andere bedreiging voor de ecologie en niet alleen dat; is de Japanse Duizendknoop. Die gaat zelfs door asfalt. De bestrijding hiervan moeten we snel oppakken om de natuur te beschermen. Vandaar de volgende motie.

Verzoekt het college:

 • zich pro-actief aan te sluiten bij het landelijke actieplan tegen Aziatische Duizendknopen;
 • in 2019 conform het landelijke bestrijdingsprotocol Haagse groeiplaatsen systematisch aan te pakken.

Voorzitter, na een jaar heb ik er nog steeds vertrouwen in dat Den Haag partijpolitiek kan overstijgen en in staat is om stappen te zetten die voorkomen dat het water straks letterlijk aan onze lippen staat. De komende tijd moet het wel 20 tandjes harder. Ik hoop dat het college mijn moties en amendementen als een aanmoediging en een handreiking ziet richting een groener, duurzamer en diervriendelijker Den Haag.

Dank u wel.