Begro­tings­be­han­deling 2016 - een terugblik


5 november 2015

De gemeente Den Haag heeft vandaag de begroting voor 2016-2019 vastgesteld. Het college wil het komende jaar miljoenen uitgeven aan activiteiten en ontwikkelingen die de leefomgeving meer onder druk zetten, zoals nieuwbouw, de aanleg van parkeerplaatsen, evenementen en city-marketing. De stad wordt daardoor drukker en verdicht steeds meer. De Partij voor de Dieren stelde tijdens de begrotingsbehandeling de prioriteiten van dit college ter discussie maakte zich sterk voor meer dierenwelzijn, een schonere lucht, een groenere stad en schone energie. De partij diende daartoe 17 concrete voorstellen in.

Dierenwelzijn in Den Haag
Raadslid Christine Teunissen heeft een amendement ingediend om geld voor het vervoer gewonde in het wild levende dieren vrij te maken. Momenteel betaalt de gemeente alleen de ritten die nodig zijn om dode dieren op te halen. Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid moet nemen, aangezien er dagelijks dieren door menselijk toedoen gewond raken, bijvoorbeeld door het verkeer, te steile walkanten, tramlijnen en bouwwerkzaamheden. Ook heeft de PvdD een motie ingediend voor het jaarlijks rapporteren over het dierenwelzijnsbeleid omdat tot nu toe niet bekend is of het gevoerde beleid op dierenwelzijn de gewenste effecten heeft. .

Bij huiselijk geweld worden dieren vaak slachtoffer. Ook zijn zij vaak de reden voor mensen om het huis niet te ontvluchten wanneer huidelijk geweld zich voordoet. Er is momenteel echter geen opvang voor dieren in een gewelddadige thuissituatie. De Partij voor de Dieren wil dat Den Haag het voorbeeld van Zwolle volgt en een pilot start voor de opvang van deze huisdieren.

Groen in Den Haag
Omdat Den Haag al jarenlang miljoenen euro’s te weinig uitgeeft aan het onderhoud van groen, heeft de PvdD het college opgeroepen meer geld voor deze post te reserveren en daartoe een een amendement ingediend. In de begroting wordt aanleg en onderhoud van groen alleen nog genoteerd als kostenpost. Daarom heeft de partij ook voorgesteld de TEEB-methode te gebruiken, een nieuwe rekenmethode waarbij berekend wordt wat het groen zowel maatschappelijk als economisch voor de stad oplevert. Zo komen de voordelen van groen ook in de begroting terecht.

Biodiversiteit
de Partij voor de Dieren moties heeft daarnaast moties ingediend om de biodiversiteit, de verschillende dier- en plantensoorten beter te beschermen en te vergroten. Door een aangenomen motie van de PvdD wordt onderzocht of de gemeente in Den Haag ‘natuur inclusief’ kan bouwen, kleine ingrepen bij nieuwbouw en renovatie, waarbij rekening wordt gehouden met natuur door bijvoorbeeld het aanleggen van nest- en slaapplekken. Ook de rol van de stadsecoloog mag prominenter. De PvdD heeft daarom twee moties ingediend om de stadsecoloog zichtbaarder te maken en extra stadsecologen aan te nemen.

Schone lucht
De Partij voor de Dieren vindt dat het college te weinig besteedt aan maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren. De auto krijgt nog ruimerbaan door grote uitgaven, zoals extra parkeerplaatsen, lage parkeertarieven en de komst van de Rotterdamsebaan (600 miljoen euro). De Partij voor de Dieren heeft een amendement ingediend om meer geld vrij te maken voor maatregelen om schoon vervoer te stimuleren en autoverkeer te ontmoedigen.

Duurzaamheid
Als het om duurzaamheid gaat, wordt vaak de grootste vervuiler vergeten: vlees. Het is aangetoond dat als alle Nederlanders 1 dag in de week geen vlees zouden eten in 1 klap alle klimaatdoelstellingen voor huishoudens zou worden gehaald. En vlees eten legt naast uitstoot van broeikasgassen nog een veel groter beslag op het milieu. Voor het produceren van 1 biefstuk is bijvoorbeeld 3000 liter zoet water nodig. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie in de stad. Daarom heeft de Partij voor de Dieren voorgesteld om een vleesloze dag per werkweek in te stellen. een dag waarop binnen de gemeente geen vlees- of visgerechten worden geserveerd.

Onderstaand een overzicht van alle ingediende moties en amendementen:

Biodiversiteit
Motie natuurwaardenkaart stedelijke en omringende flora en fauna opstellen
Motie natuurinclusief bouwen
Motie Programma van Eisen der Dieren
Motie inzet en zichtbaarheid stadsecoloog
Motie team stadsecologen

Groen in Den Haag
Amendement extra groenbudget
Motie groenbaten berekenen d.m.v. TEEB

Dierenwelzijn
Amendement ritbijdrage gewonde in het wild levende dieren
Motie uitklimmogelijkheden voor dieren
Rapportage Dierenwelzijnsbeleid
Motie Blijf van mijn Dier

Schone lucht
Amendement extra middelen luchtkwaliteit

Duurzaamheid
Motie duurzaamheidscriteria bij grote evenementen
Motie vleesvrije dag

Gerelateerd nieuws

College laat ambities verduurzamen sociale huurwoningen varen

De Partij voor de Dieren heeft tijdens het debat over afspraken met woningcorporaties bezwaar gemaakt tegen het ontbreken van...

Lees verder

De Binckhorst een natuurreservaat?

Het college gaat onderzoeken of Den Haag ‘natuur-inclusief’ kan bouwen. Dat betekent dat door kleine aanpassingen bij renover...

Lees verder