Terugblik op de gemeen­teraad


21 en 22 december 2022

23 december 2022

Terugblik raadsvergadering

De laatste raad voor het einde van het jaar was een groot succes! Het ging om de begrotingsbehandeling, het raadsdebat waar we het hebben over hoe het geld de komende jaren uit wordt gegeven. Met de nieuwe begroting worden problemen niet voldoende opgelost. Terwijl de klimaatcrisis, ecologische crisis en woningcrisis schreeuwen om aangepakt te worden vindt de nodige omslag niet plaats.

We dienden daarom vele voorstellen; op groen, duurzaamheid, dierenwelzijn en sociaal. Tien van deze voorstellen werden aangenomen, dus we gaan positief het kerstreces in!

Hieronder blikken we hierop terug.

Groen

Terwijl de gemeente zegt te willen vergroenen wordt de kapvergunning in achtertuinen afgeschaft. We dienden een voorstel in om dit te voorkomen. Helaas haalde dit geen meerderheid. Wel werd onze motie aangenomen om de groeiplaatsen van bomen te verbeteren.

Duurzaamheid

De gemeente moet veel meer doen om Den Haag duurzamer te maken. Daarom dienden we vele voorstellen in. Ons voorstel om meer duurzaamheidskringen op te richten en zuiniger om te gaan met drinkwater haalden een meerderheid. Het is belangrijk om beter met drinkwater om te gaan aangezien dit steeds schaarser wordt. Ons voorstel om de luchtkwaliteit bij scholen te verbeteren werd helaas wel verworpen.

Dieren

Voor de dieren hebben we meerdere voorstellen ingediend. Jaarlijks komen tienduizenden in het wild levende dieren in de knel, veelal door menselijk toedoen. Nu de wildopvang Zuid-Holland in december is gesloten, worden de zorgen bij de huidige Haagse dierenopvangcentra groter. Wij kwamen met een voorstel om in gesprek te gaan met de wildopvangcentra en om hulp vanuit de gemeente te regelen. Helaas werd het voorstel weggestemd door de gemeenteraad.

Maar op dierengebied wel ander succes. Een motie om samen met de Haagse dierenvoedselbanken te kijken welke steun zij vanuit de gemeente nodig hebben, werd met brede steun aangenomen. De Haagse dierenvoedselbanken zien een toename aan mensen die gebruik maken van deze noodvoorziening. Ook hebben we samen met de SP een motie ingediend om te onderzoeken of we als gemeente het Amsterdamse voorbeeld kunnen volgen om mensen in de minima, te helpen bij medische hulp voor hun huisdieren. Dit voorstel werd aangenomen, waardoor de gemeente nu gaat onderzoeken hoe Den Haag samen met de dierenartsen zowel de mensen als dieren kan helpen.

Dak- en thuisloze mensen

Mensen hebben recht op een dak boven hun hoofd. Helaas slapen steeds meer mensen noodgedwongen op straat. We pleiten daarom ervoor om het geld dat beschikbaar was daar ook voor te besteden in plaats van op de spaarrekening van de gemeente te zetten. Dit voorstel haalde het niet. Daarnaast dienden we een motie in, die het haalde om ervoor te zorgen dat jongeren die dakloos worden terecht kunnen bij de speciale jongerenopvang en daar niet langer meer worden weggestuurd, door ruimtegebrek.

Ook is een ander voorstel aangenomen waardoor de gemeente nu meer gaat investeren in onafhankelijke en professionele cliëntondersteuners om dak- en thuisloze mensen zo beter te helpen naar hulp.

Cultuur

Ook vroegen we aandacht voor de culturele sector. Of zij hebben last van de stijgende energieprijzen. Naast financiële steun moet er ook actief worden gewerkt aan korte termijn oplossingen. We zijn daarom blij dat ons voorstel om culturele instellingen actief te benaderen om energiescans en energiebesparende middelen aan te bieden.

Ook haalde onze motie het om hedendaagse kunst te behouden in het Museumkwartier. Deze dienden we in omdat het hedendaagse kunstmuseum West haar huidige locatie moet verlaten. Wij vinden het belangrijk dat het museumkwartier een divers aanbod heeft.

Jeugdzorg

We besproken ook de ingrijpende veranderingen voor de jeugdzorg. In de komende jaren worden nieuwe contracten met zorgaanbieders vastgesteld, voor een duur van acht jaar. Om de kwaliteit van zorg te waarborgen, wachtlijsten terug te dringen (en wachtlijsten überhaupt te voorkomen) en zorg op maat te garanderen hebben we een voorstel ingediend om momenten vast te zetten waarop de gemeenteraad kan bijsturen. Dit om in te kunnen grijpen bij signalen dat jongeren niet de juiste zorg krijgen. Wij zijn blij dat ons voorstel hierover werd aangenomen.

Verdwijnen plasticbakken

De komende maanden verdwijnt de helft van de Haagse plastic containers. Dit terwijl de gemeente de afgelopen jaren het aantal containers juist heeft verdubbeld. Een voorbeeld van slecht beleid. Wij dienden in de raad een motie in om beter te communiceren over het verdwijnen van de bakken en om de plek van de verdwenen bakken te gebruiken voor andere vormen van gescheiden afvalinzameling. Dit voorstel haalde een meerderheid.

Veilig nieuwjaar!

Eindelijk wordt vuurwerk in Den Haag aan banden gelegd. Ons voorstel om minimaal de helft van Den Haag volgend jaar vuurwerkvrij te verklaren werd met nipte meerderheid aangenomen. Dit is beter voor mens en dier!

In 2023 gaan we weer met frisse moed aan de slag! Voor nu; diervriendelijke feestdagen gewenst en een bijzonder gelukkig en groen 2023!