Terugblik op de gemeen­teraad


Week 28

16 juli 2021

Bespreking van de programmarekening

Tijdens de bespreking van de jaarrekening pleitte Robert voor het aanpakken van de verschillende crises. Zo zien we dat te weinig wordt gedaan om de klimaatcrisis en ecologische crisis aan te pakken. We kwamen met moties om duidelijker te zijn over de subsidieregelingen, om intensiveringsopties in kaart te brengen, om met een strategie te komen voor het circulair bouwen, om meer te doen om zwerfafval aan te pakken en om afval te scheiden. Helaas werden al deze voorstellen door coalitiepartijen zoals GroenLinks weggestemd. Maar we hadden ook succes! De gemeente gaat nu meer inzetten op duurzame evenementen en deelnemingen (zoals de HTM en Dunea).

Tramlijn 16, kastanjes gered

Het plan om tramlijn 16 te vernieuwen werd besproken. Wij zijn natuurlijk vóór fijnmazig OV en voor een groene leefomgeving. Hoewel de plannen zorgen voor verbeteringen gaan ze ook ten koste van het groen en verdwijnen haltes. Daarom heeft Robin voorstellen gedaan om het groen te behouden en de mobiliteitstransitie te verbeteren. Zo hebben we kunnen voorkomen dat zes oude kastanjebomen aan de Waldeck Pyrmontkade worden gekapt en dat juist wordt ingezet om de bomen beter te onderhouden.

Parkeerstrategie, zet in op minder auto's

Het huidige parkeerbeleid, waardoor de straten vol auto’s staan, gaat ten koste van de openbare ruimte en de leefbaarheid. De Partij voor de Dieren wil dat de openbare ruimte ten goede komt van mens, dier en natuur, niet van blik.

In de voorliggende parkeerstrategie missen wij de durf om keuzes te maken die bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid en de biodiversiteit. Nog steeds is een derde parkeervergunning mogelijk en grijpt de gemeente pas in bij een parkeerdruk boven de 90%. Daarom heeft Robin drie voorstellen ingediend om de parkeerdruk duurzaam aan te pakken en een mobiliteitstransitie te verbeteren.

Visie Westbroekpark, Scheveningse bosjes en de Waterpartij

Bij het bespreken van deze visie, misten wij de aandacht voor de verbetering van biodiversiteit, de leefomgeving en flora en fauna in het Westbroekpark en de Scheveningse bosjes en de Waterpartij. Madurodam krijgt carte blanche om eeuwenoude duinwallen af te graven en duinbossen te kappen. Kortom; een drastisch verlies aan ecologische waarde. Helaas werden Robin's moties om watervogels te beschermen en om te verkennen of de Duinweg een fietspad kan worden, weggestemd.

Bescherm park Sorghvliet!

Het Rijk wil een groot kantoorgebouw pal naast het monumentale Catshuis plempen. Middenin park Sorghvliet, middenin het Rijksbeschermd stadsgezicht en middenin Natuurnetwerk Nederland. Dat plan moest wat ons betreft van tafel. Daarom diende Robert een motie in; en met succes! De volledige gemeenteraad sprak zich uit tegen dit plan.

Ecologische zone in Dreven

In Zuidwest worden veel woningen gesloopt en veel meer komen erbij. Zonder groen en zonder goede voorzieningen. Daarom diende Robert voorstellen in om groen te behouden en de ecologische zone te beschermen. De gemeenteraad steunde de motie om vast te leggen dat het aantal vierkante meters onverharde groene ruimte in het gebied minimaal gelijk blijft. Parkeerdekken met een groen dak tellen we niet mee als openbaar groen!